Vocabulary

Phrases

Grammar

Thai Travel

This is a list of travel in Thai. It will come in handy when landing at the airport or answering tourism and business questions.

Airplane: เครื่องบิน
kherụ̄̀xngbin
Airport: สนามบิน
s̄nām bin
Bus: รถบัส
rt̄h bạs̄
Bus station: สถานีรถบัส
s̄t̄hānī rt̄h bạs̄
Car: รถ, รถยนต์
rt̄h, rt̄hynt̒
Flight: เที่ยวบิน
theī̀yw bin
For business: ท่องเที่ยวเชิงธุรกิจ
th̀xngtheī̀yw cheing ṭhurkic
For pleasure: ท่องเที่ยวส่วนตัว
th̀xngtheī̀yw s̄̀wntạw
Hotel: โรงแรม
rongræm
Luggage: กระเป๋าเดินทาง
krapěā deinthāng
Parking: ที่จอดรถ
thī̀ cxd rt̄h
Passport: หนังสือเดินทาง
h̄nạngs̄ụ̄xdeinthāng
Reservation: สำรอง, การจอง
s̄ảrxng, kār cxng
Taxi: รถแท็กซี่
rt̄h thæ̆ksī̀
Ticket: ตั๋ว
tạ̌w
Tourism: การท่องเที่ยว
kār th̀xngtheī̀yw
Train: รถไฟ
rt̄hfị
Train station: สถานีรถไฟ
s̄t̄hānī rt̄hfị
To travel: ท่องเที่ยว
th̀xngtheī̀yw
Help Desk: โต๊ะประชาสัมพันธ์
tóa prachās̄ạmphạnṭh̒

Now we will use the Thai words above in different sentences related to tourism and travel.

Do you accept credit cards?: จ่ายด้วยบัตรเครดิตได้ไหม (ครับ / คะ)
c̀āy d̂wy bạtr kherdit dị̂ h̄ịm (khrạb/ kha)
How much will it cost?: ค่าใช้จ่าย คิดอย่างไร (ครับ / คะ)
kh̀ā chı̂ c̀āy khid xỳāngrị (khrạb/ kha)
I have a reservation: ได้ทำการจองไว้แล้ว (ครับ / ค่ะ)
dị̂ thảkār cxng wị̂ læ̂w (khrạb/ kh̀a)
I'd like to rent a car: อยากเช่ารถ (ครับ / ค่ะ)
xyāk chèā rt̄h (khrạb/ kh̀a)
I'm here on business/ on vacation.: มาท่องเที่ยว / พักร้อน
mā th̀xngtheī̀yw/ phạk r̂xn
Is this seat taken?: ที่นั่งตรงนี้ ว่างไหม (ครับ / คะ)
thī̀nạ̀ng trng nī̂ ẁāng h̄ịm (khrạb/ kha)

After the travel lesson in Thai, which we hope you enjoyed, now we move on to the next topic by clicking the "Next" button. You can also choose your own topic from the menu above.

Thai RestaurantPrevious lesson:

Thai Restaurant

Next lesson:

Thai Survival

Thai Survival