Vocabulary

Phrases

Grammar

Time in Thai

This is a list of time related words in Thai. This includes days, months, seasons. Very helpful basic vocabulary for anyone. Let's start with days!

Days: วัน
wạn
Monday: วันจันทร์
wạn cạnthr̒
Tuesday: วันอังคาร
wạn xạngkhār
Wednesday: วันพุธ
wạn phuṭh
Thursday: วันพฤหัสบดี
wạn phvh̄ạs̄bdī
Friday: วันศุกร์
wạn ṣ̄ukr̒
Saturday: วันเสาร์
wạn s̄eār̒
Sunday: วันอาทิตย์
wạn xāthity̒

Now we move on to the 12 months of the year. What fun!

January: มกราคม
mkrākhm
February: กุมภาพันธ์
kump̣hāphạnṭh̒
March: มีนาคม
mīnākhm
April: เมษายน
mes̄ʹāyn
May: พฤษภาคม
phvs̄ʹp̣hākhm
June: มิถุนายน
mit̄hunāyn
July: กรกฎาคม
krkḍākhm
August: สิงหาคม
s̄ingh̄ākhm
September: กันยายน
kạnyāyn
October: ตุลาคม
tulākhm
November: พฤศจิกายน
phvṣ̄cikāyn
December: ธันวาคม
ṭhạnwākhm

Now let's learn about the seasons, hour, minutes and second...

Autumn: ฤดูใบไม้ร่วง
vdū bımị̂ r̀wng
Winter: ฤดูหนาว
vdū h̄nāw
Spring: ฤดูใบไม้ผลิ
vdū bımị̂ p̄hli
Summer: ฤดู ร้อน
vdū r̂xn
Seasons: ฤดู
vdū
Months: เดือน
deụ̄xn
Time: เวลา
welā
Hour: ชั่วโมง
chạ̀wmong
Minute: นาที
nāthī
Second: วินาที
wināthī

Finally we get to the senences section. This is where you will see some of the above time related words used in a common phrase.

Yesterday was Sunday: เมื่อวานเป็นวันอาทิตย์
meụ̄̀x wān pĕn wạn xāthity̒
Today is Monday: วันนี้เป็นวันจันทร์
wạn nī̂ pĕn wạn cạnthr̒
See you tomorrow!: แล้วพบกันวันพรุ่งนี้
læ̂w phb kạn wạn phrùngnī̂
I will visit you in August: ฉันจะไปเยี่ยมคุณในเดือนสิงหาคม
c̄hạn ca pị yeī̀ym khuṇ nı deụ̄xn s̄ingh̄ākhm
Winter is very cold here: ฤดูหนาว ที่นี่หนาวมาก
vdū h̄nāw thī̀ nī̀ h̄nāw māk
I was born in July: ฉันเกิดเดือนกรกฎาคม
c̄hạn keid deụ̄xn krkḍākhm

Did you enjoy the time lesson in Thai? We hope so. Let's check out the next topic by choosing it below. You can also choose your own topic from the menu above.

Thai BodyPrevious lesson:

Thai Body

Next lesson:

Thai Clothes

Thai Clothes