Vocabulary

Phrases

Grammar

Thai Places

This is a list of places in Thai. Helpful vocabulary when discussing buildings you would like to go to, or pointing out natural landscapes.

Bank: ธนาคาร
ṭhnākhār
Hospital: โรงพยาบาล
rong phyābāl
Desert: ทะเลทราย
thalethrāy
Earth: โลก
lok
Forest: ป่า
p̀ā
Garden: สวน
s̄wn
Island: เกาะ
keāa
River: แม่น้ำ
mæ̀n̂ả
Lake: ทะเล สาป, บึง
thale s̄āp, bụng
Sea: ทะเล
thale
Sky: ท้องฟ้า
tĥxngf̂ā
Sun: พระอาทิตย์
phraxāthity̒
Moon: พระจันทร์
phracạnthr̒
Stars: ดาว
dāw
Mountain: ภูเขา
p̣hūk̄heā
Beach: หาดทราย
h̄ād thrāy

These are some expressions showing how you can use the above words in a complete sentence, after including adjectives and personal pronouns.

I can see the stars: ฉันสามารถมองเห็นดาว
c̄hạn s̄āmārt̄h mxng h̄ĕn dāw
I want to go to the beach: ฉันต้องการไปที่ชายหาด
c̄hạn t̂xngkār pị thī̀ chāyh̄ād
This is a beautiful garden: ที่นี่เป็นสวนที่งดงาม
thī̀ nī̀ pĕn s̄wn thī̀ ngdngām
The moon is full tonight: พระจันทร์คืนนี้เต็มดวง
phracạnthr̒ khụ̄n nī̂ tĕm dwng

We hope that the above words and expressions of places in Thai have been helpful. For more lessons click the "Next" button, or choose your own subject from the menu above.

Thai HousePrevious lesson:

Thai House

Next lesson:

Thai Jobs

Thai Jobs