Vocabulary

Phrases

Grammar

Thai Past

This is a list of verbs in the past tense in Thai. First let's start with the raw format before conjugating the verbs to the past form. Make sure to compare this table and the one below it.

To see: เห็น, มอง
h̄ĕn, mxng
To write: เขียน
k̄heīyn
To love: รัก
rạk
To give: ให้
h̄ı̂
To play: เล่น
lèn
To read: อ่าน
x̀ān
To understand: เข้าใจ
k̄hêācı
To have: มี

To know: รู้, รู้จัก
rū̂, rū̂cạk
To learn: เรียน
reīyn
To think: คิด
khid
To work: ทำงาน
thảngān
To speak: พูด
phūd
To drive: ขับ, ขับขี่
k̄hạb, k̄hạbk̄hī̀
To smile: ยิ้ม
yîm
To find: เจอ, ค้นพบ
cex, kĥn phb

These samples show how the verbs above are conjugated in the past tense in a sentence which includes all the object pronouns (I, you, she...).

I saw you: (ผม / ฉัน) เห็นคุณแล้ว
(p̄hm/ c̄hạn) h̄ĕn khuṇ læ̂w
I wrote with a pen: (ผม / ฉัน) เขียนด้วยปากกาไปแล้ว
(p̄hm/ c̄hạn) k̄heīyn d̂wy pākkā pị læ̂w
You loved apples: คุณเคยชอบแอปเปิ้ล
khuṇ khey chxb xæ ppeîl
You gave money: คุณได้ให้เงินไปแล้ว
khuṇ dị̂ h̄ı̂ ngein pị læ̂w
You played tennis: คุณได้เล่นเทนนิสไปแล้ว
khuṇ dị̂ lèn thennis̄ pị læ̂w
He read (past) a book: เขาอ่านหนังสือแล้ว
k̄heā x̀ān h̄nạngs̄ụ̄x læ̂w
He understood me: เขาเข้าใจฉันแล้ว
k̄heā k̄hêācı c̄hạn læ̂w
She had a cat: เธอเคยมีแมวมาแล้ว
ṭhex khey mī mæw mā læ̂w
She knew my friend: เธอรู้จักเพื่อนของฉันแล้ว
ṭhex rū̂cạk pheụ̄̀xn k̄hxng c̄hạn læ̂w
We wanted to learn: พวกเราเคยต้องการที่จะเรียน
phwk reā khey t̂xngkār thī̀ ca reīyn
We thought Spanish is easy: พวกเราเคยคิดว่าภาษาสเปนง่าย
phwk reā khey khid ẁā p̣hās̄ʹā s̄pen ng̀āy
You (plural) worked here: พวกคุณเคยทำงานที่นี่
phwk khuṇ khey thảngān thī̀ nī̀
You (plural) spoke French: พวกคุณคยพูดภาษาฝรั่งเศส
phwk khuṇ khy phūd p̣hās̄ʹā f̄rạ̀ngṣ̄es̄
They drove a car: พวกเขาเคยขับรถ
phwk k̄heā khey k̄hạb rt̄h
They smiled: พวกเขาเคยยิ้ม
phwk k̄heā khey yîm

After the past tense in Thai, make sure to check the other tenses (present, and future), which we hope you enjoyed. You can also choose your own topic from the menu above.

Thai Present TensePrevious lesson:

Thai Present

Next lesson:

Thai Future

Thai Future Tense