Vocabulary

Phrases

Grammar

Thai Adjectives

This is a list of adjectives in Thai. This can enable you describe different sizes and a variety of qualities such as (easy, difficult...).

Big: ใหญ่
h̄ıỵ̀
Small: เล็ก
lĕk
Long: ยาว
yāw
Short: สั้น
s̄ận
Tall: สูง
s̄ūng
Thick: หนา
h̄nā
Thin: บาง
bāng
Wide: กว้าง
kŵāng

This table provides a list of adjectives of quality shown below. These are some of the most used adjectives in Thai.

Bad: เลว
lew
Good: ดี

Easy: ง่าย
ng̀āy
Difficult: ยาก
yāk
Expensive: แพง
phæng
Cheap: ไม่ แพง
mị̀ phæng
Fast: เร็ว
rĕw
Slow: ช้า
cĥā
Old: แก่
kæ̀
Old: เก่า
kèā
Young: หนุ่มสาว
h̄nùm s̄āw
New: ใหม่
h̄ım̀
Heavy: หนัก
h̄nạk
Light: เบา
beā
Empty: ว่างเปล่า
ẁāng pel̀ā
Full: เต็ม
tĕm
Right: ถูกต้อง
t̄hūk t̂xng
Wrong: ผิด
p̄hid
Strong: แข็งแรง
k̄hæ̆ngræng
Weak: อ่อน, ไม่แข็งแรง
x̀xn, mị̀ k̄hæ̆ngræng

These samples show how adjectives are used in Thai. Used in these examples with nouns, prepositions and pronouns.

Is this a new or old book?: หนังสือเล่มนี้ ใหม่หรือเก่า
h̄nạngs̄ụ̄x lèm nī̂ h̄ım̀ h̄rụ̄x kèā
Is the test easy or difficult?: ข้อสอบนี้ ยากหรือง่าย
k̄ĥxs̄xb nī̂ yāk h̄rụ̄x ng̀āy
Am I right or wrong?: (ผม / ฉัน) ผืดหรือถูก
(p̄hm/ c̄hạn) p̄hụ̄d h̄rụ̄x t̄hūk
This is very expensive: สิ่งนี้แพงมาก
s̄ìng nī̂ phæng māk
Is he younger or older than you?: เขาอ่อนกว่า หรือแก่กว่าคุณ
k̄heā x̀xn kẁā h̄rụ̄x kæ̀ kẁā khuṇ
Is she tall?: เธอสูงหรือเปล่า
ṭhex s̄ūng h̄rụ̄x pel̀ā

We hope the adjectives lesson in Thai was enjoyable. Now let's check out the next subject below. You can also choose your own topic from the menu above.

Thai NumbersPrevious lesson:

Thai Numbers

Next lesson:

Thai Adverbs

Thai Adverbs