Vocabulary

Phrases

Grammar

Thai Questions

This page provides information about the questions in Thai, also called the interrogative form. This will enable you to ask people about different topics.

How?: อย่างไร?
xỳāngrị?
What?: อะไร?
Xarị?
Who?: ใคร?
Khır?
Why?: ทำไม?
Thảmị?
Where?: ที่ไหน
Thī̀h̄ịn
When?: เมื่อไหร่?
meụ̄̀x h̄ịr̀?

These are sentences which include the above tools to ask questions. Asking questions is a very good way to learn a language or start a conversation.

What is this called?: อันนี้เรียกว่าอะไร
Xạn nī̂ reīyk ẁā xarị
Why is it expensive?: ทำไมมันแพงอย่างนั้น
thảmị mạn phæng xỳāng nận
How would you like to pay?: คุณจะจ่ายด้วยวิธีไหน
khuṇ ca c̀āy d̂wy wiṭhī h̄ịn
Can I come?: ฉันมาด้วยได้ไหม
c̄hạn mā d̂wy dị̂ h̄ịm
Do you know her?: คุณรู้จักเธอไหม
khuṇ rū̂cạk ṭhex h̄ịm
How difficult is it?: มันยากอย่างไร
mạn yāk xỳāngrị
Can I help you?: มีอะไรที่ฉันสามารถช่วยได้ไหม
mī xarị thī̀ c̄hạn s̄āmārt̄h ch̀wy dị̂ h̄ịm
Can you help me?: คุณสามารถช่วยฉันได้ไหม
khuṇ s̄āmārt̄h ch̀wy c̄hạn dị̂ h̄ịm
Do you speak English?: คุณพูดภาษาอังกฤษได้ไหม
khuṇ phūd p̣hās̄ʹā xạngkvs̄ʹ dị̂ h̄ịm
How far is this?: สิ่งนี้อยู่ไกลแค่ไหน
s̄ìng nī̂ xyū̀ kịl khæ̀ h̄ịn
What time is it?: กี่โมงแล้ว
kī̀ mong læ̂w
How much is this?: อันนี้ราคาเท่าไร
xạn nī̂ rākhā thèārị
What is your name?: คุณชื่ออะไร
khuṇ chụ̄̀x xarị
Where do you live?: คุณพักอยู่ที่ไหน
khuṇ phạk xyū̀ thī̀h̄ịn
When can we meet?: เราจะพบกันเมื่อไหร่
reā ca phb kạn meụ̄̀x h̄ịr̀
Who is knocking at the door?: ใครกำลังเคาะประตู
khır kảlạng kheāa pratū

Now that you have explored questions in Thai in the interrogative form, let's move on to the next subject below. Or simply choose your own topic from the menu above.

Thai ArticlesPrevious lesson:

Thai Articles

Next lesson:

Thai Verbs

Thai Verbs