Vocabulary

Phrases

Grammar

Thai Body Parts

This is a list of body parts in Thai. This can enable you describe parts of the human body with ease. We focused on the main used ones.

Mouth: ปาก
pāk
Nose: จมูก
cmūk
Tongue: ลิ้น
lîn
Teeth: ฟัน
fạn
Ear: หู
h̄ū
Eye: ตา

Face: หน้า
h̄n̂ā
Head: หัว
h̄ạw
Neck: คอ
khx
Arm: แขน
k̄hæn
Shoulder: ไหล่
h̄ịl̀
Chest: หน้าอก
h̄n̂āxk
Back: หลัง
h̄lạng
Fingers: นิ้วมือ
nîw mụ̄x
Feet: เท้า
thêā
Hair: ผม
p̄hm
Hand: มือ
mụ̄x
Heart: หัวใจ
h̄ạwcı
Leg: ขา
k̄hā
Stomach: ท้อง
tĥxng

These samples show how body parts are used in Thai. You will learn how to use nouns (parts of the body) with adjectives and prepositions (such as the preposition "with").

She has beautiful eyes: เธอมีดวงตาที่งดงาม
ṭhex mīd wng tā thī̀ ngdngām
You hear with your ears: คุณฟังด้วยหู
khuṇ fạng d̂wy h̄ū
We see with our eyes: คุณมองเห็นด้วยตา
khuṇ mxng h̄ĕn d̂wy tā
I smell with my nose: ฉันได้กลิ่นด้วยจมูกของฉัน
c̄hạn dị̂ klìn d̂wy cmūk k̄hxng c̄hạn
He feels with his hand: เขารู้สึกได้ด้วยมือของเขา
k̄heā rū̂s̄ụk dị̂ d̂wy mụ̄x k̄hxng k̄heā
She tastes with her tongue: เธอรับรู้รสชาติด้วยลิ้นของเธอ
ṭhex rạb rū̂ rs̄chāti d̂wy lîn k̄hxng ṭhex

After the body parts lesson in Thai, which we hope you enjoyed; now we move the next topic by clicking the "Next" button. You can also choose your own topic from the menu above.

Thai FamilyPrevious lesson:

Thai Family

Next lesson:

Thai Time

Thai Time