Vocabulary

Phrases

Grammar

Thai Pronouns

This is a list of pronouns in Thai. This includes subject, object, and the possessive. These are used on a daily basis, so don't skip this lesson. We start with the object pronouns such as "I, you, her ..."

I: ฉัน
c̄hạn
You: คุณ
khuṇ
He: เขา
k̄heā
She: เธอ
ṭhex
We: เรา
reā
You (pl.): พวกคุณ
phwk khuṇ
They: พวกเขา
phwk k̄heā

Here are samples to demonstrate how the object pronoun is used in a sentence.

I love you: (ผม / ฉัน) รักคุณ
(p̄hm/ c̄hạn) rạk khuṇ
She is beautiful: เธอสวย
ṭhex s̄wy
We are happy: เรามีความสุข
reā mī khwām s̄uk̄h
They are dancing: พวกเขากำลังเต้นรำ
phwk k̄heā kảlạng tênrả

Now we look into the subject pronoun such as "me, him, us, them ...".

Me: ฉัน
c̄hạn
You: คุณ
khuṇ
Him: เขา
k̄heā
Her: เธอ
ṭhex
Us: พวกเรา
phwk reā
You (pl.): พวกคุณ
phwk khuṇ
Them: พวกเขา
phwk k̄heā

These are examples to demonstrate how the subject pronoun is used in a sentence.

Give me your phone number: ให้เบอร์โทรศัพท์คุณกับฉัน
h̄ı̂ bexr̒ thorṣ̄ạphth̒ khuṇ kạb c̄hạn
I can give you my email: ฉันสามารถให้เบอร์อีเมลฉันกับคุณ
c̄hạn s̄āmārt̄h h̄ı̂ bexr̒ xīmel c̄hạn kạb khuṇ
Tell him to call me: บอกเขาให้โทรหาฉัน
bxk k̄heā h̄ı̂ thor h̄ā c̄hạn
Can you call us?: คุณโทรหาเราได้ไหม
khuṇ thor h̄ā reā dị̂ h̄ịm

We reach now the possessive adjective part, used to refer to thing we possess. Examples: "my, our, their ...".

My: ของ ฉัน
k̄hxng c̄hạn
Your: ของคุณ
k̄hxng khuṇ
His: ของ เขา
k̄hxng k̄heā
Her: ของเธอ
k̄hxng ṭhex
Our: ของ เรา
k̄hxng reā
Your (pl.): ของพวกคุณ
k̄hxng phwk khuṇ
Their: ของ พวกเขา
k̄hxng phwk k̄heā

Here are samples to demonstrate how the possessive adjective is used.

My phone number is . . .: เบอร์โทรศัพท์ของฉันคือ
bexr̒ thorṣ̄ạphth̒ k̄hxng c̄hạn khụ̄x
His email is . . .: อีเมลของเขาคือ
xīmel k̄hxng k̄heā khụ̄x
Our dream is to visit Spain: ความไฝ่ฝันของเราคือ การได้ไปเที่ยวสเปน
khwām f̄ị̀ f̄ạn k̄hxng reā khụ̄x kār dị̂ pị theī̀yw s̄pen
Their country is beautiful: ประเทศของพวกเขามีความสวยงาม
pratheṣ̄ k̄hxng phwk k̄heā mī khwām s̄wyngām

This is the possessive pronoun. Used as an alternative to the possessive adjectives above. Instead of saying "It is my dog" you can say "It is mine".

Mine: ของฉัน
k̄hxng c̄hạn
Yours: ของคุณ
k̄hxng khuṇ
His: ของเขา
k̄hxng k̄heā
Hers: ของเธอ
k̄hxng ṭhex
Ours: ของเรา
k̄hxng reā
Yours (pl.): ของพวกคุณ
k̄hxng phwk khuṇ
Theirs: ของพวกเขา
k̄hxng phwk k̄heā

These are some examples of the possessive pronoun in a sentence.

The book is mine: หนังสือเล่มนั้นเป็นของ (ผม / ฉัน)
h̄nạngs̄ụ̄x lèm nận pĕn k̄hxng (p̄hm/ c̄hạn)
Is this pen yours?: ปากกาด้ามนี้ใช่ของคุณหรือไม่
pākkā d̂ām nī̂ chı̀ k̄hxng khuṇ h̄rụ̄x mị̀
The shoes are hers: รองเท้าคู่นี้เป็นของเธอ
rxngthêā khū̀ nī̂ pĕn k̄hxng ṭhex
Victory is ours: ชัยชนะเป็นของเรา
chạychna pĕn k̄hxng reā

This page contained a lot of useful information about the pronouns in Thai. This included the subject, object, and the possessive forms. Let's move on to the next subject below. Or choose your own topic from the menu above.

Thai GenderPrevious lesson:

Thai Gender

Next lesson:

Thai Articles

Thai Articles