Vocabulary

Phrases

Grammar

Thai Negation

This is a lesson about negation in Thai. This includes words or expressions used to form a negative form as opposted to the affirmative. For example "I don't understand".

No: ไม่
mị̀
Nothing: ไม่มีอะไร
mị̀mī xarị
Not yet: ยังไม่
yạng mị̀
No one: ไม่มีใคร
mị̀mī khır
No longer: ไม่อีกต่อไป
mị̀ xīk t̀x pị
Never: ไม่เคย
mị̀ khey
Cannot: ไม่สามารถ
mị̀ s̄āmārt̄h
Should not: ไม่ควร
mị̀ khwr

The below examples demonstrate how to use the negation form in a sentence. Don't be shy to use of these expressions if you don't know something.

We don't understand: พวกเราไม่เข้าใจ
phwk reā mị̀ k̄hêācı
I do not speak Japanese: ฉันไม่พูดภาษาญี่ปุ่น
c̄hạn mị̀ phūd p̣hās̄ʹā ỵī̀pùn
I cannot remember the word: ฉันไม่สามารถจดจำคำได้
c̄hạn mị̀ s̄āmārt̄h cdcả khả dị̂
You should not forget this word: คุณไม่ควรลืมคำนี้
khuṇ mị̀ khwr lụ̄m khả nī̂
No problem!: ไม่มีปัญหา
mị̀mī pạỵh̄ā
I don't know!: ฉันไม่รู้
c̄hạn mị̀rū̂
I'm not interested!: ฉันไม่สนใจ
c̄hạn mị̀ s̄ncı
Don't worry!: อย่ากังวล
xỳā kạngwl
This is wrong: สิ่งนี้ผิด
s̄ìng nī̂ p̄hid
This is not correct: สิ่งนี้ไม่ถูก
s̄ìng nī̂ mị̀ t̄hūk
No one here speaks Greek: ไม่มีใครที่นี่พูดภาษากรีกได้
mị̀mī khır thī̀ nī̀ phūd p̣hās̄ʹā krīk dị̂
I'm not fluent in Italian yet: ฉันยังพูดภาษาอิตาลีได้ไม่คล่อง
c̄hạn yạng phūd p̣hās̄ʹā xitālī dị̂ mị̀ khl̀xng

Now that you have explored the negation in Thai, let's move on to the next subject below. Or simply choose your own topic from the menu above.

Thai PrepositionsPrevious lesson:

Thai Prepositions

Next lesson:

Thai Imperative

Thai Imperative