Vocabulary

Phrases

Grammar

Thai Numbers

This page is about numbers in Thai. Including the cardinal (counting) and ordinal (order) numbers. Each of which is used in a different situation.

One: หนึ่ง
h̄nụ̀ng
Two: สอง
s̄xng
Three: สาม
s̄ām
Four: สี่
s̄ī̀
Five: ห้า
h̄̂ā
Six: หก
h̄k
Seven: เจ็ด
cĕd
Eight: แปด
pæd
Nine: เก้า
kêā
Ten: สิบ
s̄ib
Eleven: สิบเอ็ด
s̄ib xĕd
Twelve: สิบสอง
s̄ib s̄xng
Thirteen: สิบสาม
s̄ib s̄ām
Fourteen: สิบสี่
s̄ib s̄ī̀
Fifteen: สิบห้า
s̄ib h̄̂ā
Sixteen: สิบหก
s̄ib h̄k
Seventeen: สิบเจ็ด
s̄ib cĕd
Eighteen: สิบแปด
s̄ib pæd
Nineteen: สิบเก้า
s̄ib kêā
Twenty: ยี่สิบ
yī̀s̄ib
Thirty three: สามสิบสาม
s̄āms̄ib s̄ām
One hundred: หนึ่งร้อย
h̄nụ̀ng r̂xy
Three hundred and sixty: หนึ่งร้อยหกสิบ
h̄nụ̀ng r̂xy h̄k s̄ib
One thousand: หนึ่งพัน
h̄nụ̀ng phạn

Here are some examples in Thai for the cardinal numbers above.

Two thousand and fourteen: สองพันสิบสี่
s̄xng phạn s̄ib s̄ī̀
One million: หนึ่งล้าน
h̄nụ̀ng l̂ān
I'm thirty years old: (ผม / ฉัน) อายุสามสิบปี
(p̄hm/ c̄hạn) xāyu s̄āms̄ib pī
I have 2 sisters and one brother: (ผม / ฉัน) มี (พี่สาว / น้องสาว) สองคน และ (พี่ชาย / น้องชาย) อีกหนึ่งคน
(p̄hm/ c̄hạn) mī (phī̀ s̄āw/ n̂xng s̄āw) s̄xng khn læa (phī̀ chāy/ n̂xng chāy) xīk h̄nụ̀ng khn

Now we move on to the ordinal numbers, which helps us organize things by order or rank.

First: แรก (ที่หนึ่ง)
ræk (thī̀ h̄nụ̀ng)
Second: ที่สอง
thī̀ s̄xng
Third: ที่สาม
thī̀ s̄ām
Fourth: ที่สี่
thī̀ s̄ī̀
Fifth: ที่ ห้า
thī̀ h̄̂ā
Sixth: ที่หก
thī̀ h̄k
Seventh: ที่ เจ็ด
thī̀ cĕd
Eighth: ที่ แปด
thī̀ pæd
Ninth: ที่ เก้า
thī̀ kêā
Tenth: ที่ สิบ
thī̀ s̄ib
Eleventh: ที่ สิบเอ็ด
thī̀ s̄ib xĕd
Twelfth: ที่ สิบสอง
thī̀ s̄ib s̄xng
Thirteenth: ที่ สิบสาม
thī̀ s̄ib s̄ām
Fourteenth: ที่สิบสี่
thī̀ s̄ib s̄ī̀
Fifteenth: ที่สิบห้า
thī̀ s̄ib h̄̂ā
Sixteenth: ที่สิบหก
thī̀ s̄ib h̄k
Seventeenth: ที่สิบเจ็ด
thī̀ s̄ib cĕd
Eighteenth: ที่สิบแปด
thī̀ s̄ib pæd
Nineteenth: ที่สิบเก้า
thī̀ s̄ib kêā
Twentieth: ที่ยี่สิบ
thī̀ yī̀s̄ib

And here are a couple sentences related to the ordinal numbers above.

English is my first language: ภาษาอังกฤษเป็นภาษาแรกเกิดของ (ผม / ฉัน)
p̣hās̄ʹā xạngkvs̄ʹ pĕn p̣hās̄ʹā ræk keid k̄hxng (p̄hm/ c̄hạn)
Her second language is Spanish: ภาษาสเปนเป็นภาษาที่สองของเธอ
p̣hās̄ʹā s̄pen pĕn p̣hās̄ʹā thī̀ s̄xng k̄hxng ṭhex
Once: ครั้งหนึ่ง
khrậng h̄nụ̀ng
Twice: สองครั้ง
s̄xng khrậng

After this lesson about the numbers in Thai, which included cardinal and ordinal numbers, now we move on to the next subject below. You can also choose your own topic from the menu above.

Thai PhrasesPrevious lesson:

Thai Phrases

Next lesson:

Thai Adjectives

Thai Adjectives