Vocabulary

Phrases

Grammar

Languages in Thai

This is a list of some common languages in Thai. This lesson is complementary to our other 2 pages: Nationality and Countries.

English: ภาษาอังกฤษ
p̣hās̄ʹā xạngkvs̄ʹ
Arabic: ภาษาอาหรับ
p̣hās̄ʹā xāh̄rạb
Chinese: ภาษาจีน
p̣hās̄ʹā cīn
Brazilian: ภาษาบราซิล
p̣hās̄ʹā brāsil
French: ภาษาฝรั่งเศส
p̣hās̄ʹā f̄rạ̀ngṣ̄es̄
German: ภาษาเยอรมัน
p̣hās̄ʹā yexrmạn
Greek: ภาษากรีก
p̣hās̄ʹā krīk
Hebrew: ภาษาฮิบรู
p̣hās̄ʹā ḥi brū
Hindi: ภาษาฮินดี
p̣hās̄ʹā ḥin dī
Irish: ภาษาไอร์แลนด์
p̣hās̄ʹā xịr̒lænd̒
Italian: ภาษาอิตาลี
p̣hās̄ʹā xitālī
Japanese: ภาษาญี่ปุ่น
p̣hās̄ʹā ỵī̀pùn
Korean: ภาษาเกาหลี
p̣hās̄ʹā keāh̄lī
Latin: ภาษาละติน
p̣hās̄ʹā latin
Persian: ภาษาเปอร์เชีย
p̣hās̄ʹā pexr̒ cheīy
Portuguese: ภาษาโปรตุเกส
p̣hās̄ʹā portukes̄
Russian: ภาษารัสเซีย
p̣hās̄ʹā rạs̄seīy
Spanish: ภาษาสเปน
p̣hās̄ʹā s̄pen
Swedish: ภาษาสวีเดน
p̣hās̄ʹā s̄wīden
Urdu: ภาษาอูรดูร์
p̣hās̄ʹā xū rdūr̒

Now we will put some of the words above into a sentence which you might use in a regular conversation. All you need is to swap languages but keep the same sentence structure.

I speak Italian: (ผม / ฉัน) พูดภาษาอิตาเลียน
(p̄hm/ c̄hạn) phūd p̣hās̄ʹā xitāleīyn
I want to learn Spanish: (ผม / ฉัน) อยากเรียนภาษาสเปน
(p̄hm/ c̄hạn) xyāk reīyn p̣hās̄ʹā s̄pen
My mother tongue is German: ภาษาแม่ของ (ผม / ฉัน) คือถาษาเยอรมัน
p̣hās̄ʹā mæ̀ k̄hxng (p̄hm/ c̄hạn) khụ̄x t̄hās̄ʹā yexrmạn
I love the Japanese language: ชอบภาษาญี่ปุ่น
chxb p̣hās̄ʹā ỵī̀pùn
I don't speak Korean: ไม่พูดภาษาเกาหลี
mị̀ phūd p̣hās̄ʹā keāh̄lī
Spanish is easy to learn: ภาษาสเปนเรียนง่าย เป็นเร็ว
p̣hās̄ʹā s̄pen reīyn ng̀āy pĕn rĕw

We hope you enjoyed this lesson about languages in Thai. Let's check out the next topic by choosing the lesson below or choose your own topic from the menu above.

Thai WeatherPrevious lesson:

Thai Weather

Next lesson:

Thai Nationalities

Thai Nationalities