Vocabulary

Phrases

Grammar

Thai Greetings

This is a list of greetings in Thai. Helpful when trying to check how others are doing or feeling during different times of the day.

Hi!: สวัสดี
s̄wạs̄dī
Good morning!: สวัสดีตอนเช้า
s̄wạs̄dī txn chêā
Good afternoon!: สวัสดีตอนบ่าย
s̄wạs̄dī txn b̀āy
Good evening!: สวัสดีตอนเย็น
s̄wạs̄dī txn yĕn
Welcome!: ยินดีต้อนรับ
yindī t̂xnrạb
How are you? (friendly): คุณเป็นอย่างไรบ้าง
khuṇ pĕn xỳāngrị b̂āng
How are you? (polite): คุณสบายดีไหม
khuṇ s̄bāy dī h̄ịm
What's up? (colloquial) : เป็นไง
pĕn ngị
I'm fine, thank you!: สบายดี ขอบคุณ
s̄bāy dī k̄hxbkhuṇ
And you? (friendly): แล้วเธอละ่
læ̂w ṭhex là
And you? (polite): แล้วคุณละ่
læ̂w khuṇ là
Good: ก็ดี
k̆dī
Bad: แย่เลย
yæ̀ ley
Happy: มีความสุขดี
mī khwām s̄uk̄h dī
Sad: เศร้า
ṣ̄er̂ā
Thank you!: ขอบคุณ
k̄hxbkhuṇ
Thank you very much!: ขอบคุณมากมาก
k̄hxbkhuṇ māk māk
You're welcome!: ไม่เป็นไร
mị̀ pĕnrị
Have a nice day!: ขอให้มีวันดีดีนะ
k̄hx h̄ı̂ mī wạn dī dī na
Good night!: สวัสดีตอนกลางคืน ลาก่อน
s̄wạs̄dī txn klāngkhụ̄n lā k̀xn
See you later!: แล้วพบกันใหม่
læ̂w phb kạn h̄ım̀
Have a good trip!: ขอให้เดินทางปลอดภัย
k̄hx h̄ı̂ deinthāng plxdp̣hạy
It was nice talking to you!: ดีใจที่ได้เจอและพูดคุยกับคุณ
dīcı thī̀ dị̂ cex læa phūd khuy kạb khuṇ

The above greetings in Thai are essential to daily conversations. You are very likely to use at least one of them in any given day. Check out the next topic below or choose your own subject from the menu above.

Learn ThaiPrevious lesson:

Learn Thai

Next lesson:

Thai Colors

Thai Colors