Vocabulary

Phrases

Grammar

Thai Family

This is a list of words about family in Thai. You can name people such as your relatives as well as extended family this way.

Daughter: ลูกสาว
lūks̄āw
Son: ลูกชาย
lūkchāy
Sister: พี่สาว / น้องสาว
phī̀ s̄āw/ n̂xng s̄āw
Brother: พี่ชาย / น้องชาย
phī̀ chāy/ n̂xng chāy
Baby: เด็กทารก
dĕk thārk
Child (m): เด็กผู้ชาย
dĕk p̄hū̂chāy
Child (f): เด็กผู้หญิง
dĕk p̄hū̂h̄ỵing
Father: บิดา
bidā
Mother: มารดา
mārdā
Husband: สามี
s̄āmī
Wife: ภรรยา
p̣hrryā
Cousin (m): ญาติผู้ชาย
ỵāti p̄hū̂chāy
Cousin (f): ญาติผู้หญิง
ỵāti p̄hū̂h̄ỵing
Aunt: น้าสาว, ป้า, อา
n̂ā s̄āw, p̂ā, xā
Uncle: น้าชาย, ลุง, อา
n̂ā chāy, lung, xā
Grandfather: ปู่, ตา
pū̀, tā
Grandmother: ย่า, ยาย
ỳā, yāy
Nephew: หลานชาย
h̄lān chāy
Niece: หลานสาว
h̄lān s̄āw
Man: ผู้ชาย
p̄hū̂chāy
Woman: ผู้หญิง
p̄hū̂h̄ỵing
Boy: เด็กผู้ชาย
dĕk p̄hū̂chāy
Girl: เด็กผู้หญิง
dĕk p̄hū̂h̄ỵing
People: ผู้คน
p̄hū̂khn

These examples show how family words are used in a Thai sentence. Very useful when socializing with other people. This can also show you how to ask questions.

What's your brother called?: พี่ชาย / น้องชาย ของคุณชื่ออะไร
phī̀ chāy/ n̂xng chāy k̄hxng khuṇ chụ̄̀x xarị
How old is your sister?: พี่สาว / น้องสาว ของคุณอายุเท่าไร
phī̀ s̄āw/ n̂xng s̄āw k̄hxng khuṇ xāyu thèārị
Where does your father work?: พ่อของคุณทำงานที่ไหน
ph̀x k̄hxng khuṇ thảngān thī̀h̄ịn
Your daughter is very cute: ลูกสาวของคุณหน้าตาน่ารักมาก
lūks̄āw k̄hxng khuṇ h̄n̂ātā ǹā rạk māk
I love my husband: ฉันรักสามีของฉัน
c̄hạn rạk s̄āmī k̄hxng c̄hạn
This is my wife: นี่คือภรรยาของผม
nī̀ khụ̄x p̣hrryā k̄hxng p̄hm

With the above list you will be able to discuss how many siblings you have or ask others about their family. Now let's go to the next topic by clicking the "Next" button. Or simply choose your own topic from the menu above.

Thai ColorsPrevious lesson:

Thai Colors

Next lesson:

Thai Body

Thai Body