Vocabulary

Phrases

Grammar

Thai Survival

This is a list of survival in Thai. Helpful in an emergency and can be a life saver. We are including both words and sentences at the bottom.

Headache: อาการปวดหัว
xākār pwd h̄ạw
Stomach ache: อาการปวดท้อง
xākār pwd tĥxng
Medicines: ยารักษาโรค
yā rạks̄ʹā rokh
Pharmacy: ร้านขายยา
r̂ān k̄hāy yā
Doctor: หมอ
h̄mx
Ambulance: รถพยาบาล
rt̄h phyābāl
Hospital: โรงพยาบาล
rong phyābāl
Help me: ช่วยฉันด้วย
ch̀wy c̄hạn d̂wy
Poison: ยาพิษ
yā phis̄ʹ
Accident: อุบัติเหตุ
xubạtih̄etu
Police: ตำรวจ
tảrwc
Danger: อันตราย
xạntrāy
Stroke: เส้นโลหิตสมองแตก
s̄ên loh̄it s̄mxng tæk
Heart attack: หัวใจวาย
h̄ạwcı wāy
Asthma: หอบหืด
h̄xbh̄ụ̄d
Allergy: ภูมิแพ้
p̣hūmiphæ̂

These phrases deal with different types of emergencies. We recommend memorizing them in case you need them for yourself or to help someone.

Call the police!: โทรเรียกตำรวจ
thor reīyk tảrwc
Call a doctor!: โทรเรียกหมอ
thor reīyk h̄mx
Call the ambulance!: โทรเรียกรถพยาบาล
thor reīyk rt̄h phyābāl
I feel sick: ฉันรู้สึกไม่สบาย
c̄hạn rū̂s̄ụk mị̀ s̄bāy
Where is the closest pharmacy?: ร้านขายยาที่ใกล้ที่สุดคือ?
r̂ān k̄hāy yā thī̀ kıl̂ thī̀s̄ud khụ̄x?
It hurts here: มันเจ็บตรงนี้
Mạn cĕb trng nī̂
Are you okay?: คุณเป็นอะไรไหม?
khuṇ pĕn xarị h̄ịm?
It's urgent!: มันเป็นเรื่องเร่งด่วน
Mạn pĕn reụ̄̀xng rèng d̀wn
Calm down!: ใจเย็นๆ
cı yĕn«
Stop!: หยุด
h̄yud
Fire!: ไฟไหม้
fị h̄ịm̂
Thief!: ขโมย
k̄hmoy

The above survival words in Thai could be a life saver in emergencies. Now make sure you check out the next topic below or choose your own subject from the menu above.

Thai TravelPrevious lesson:

Thai Travel

Next lesson:

Thai Directions

Thai Directions