Vocabulary

Phrases

Grammar

Thai Mistakes

This is a list of mistakes in Thai. Helpful when trying to learn a new word. Also useful when there is a misunderstanding or confusion.

My French is bad: พูดภาษาฝรั่งเศษไม่ค่อยเก่ง (ครับ / ค่ะ)
phūd p̣hās̄ʹā f̄rạ̀ng ṣ̄es̄ʹ mị̀kh̀xy kèng (khrạb/ kh̀a)
I need to practice my French: ต้องรื้อฟื้นภาษาฝรั่งเศษเสียหน่อยแล้ว (ครับ / ค่ะ)
t̂xng rụ̄̂xfụ̄̂n p̣hās̄ʹā f̄rạ̀ng ṣ̄es̄ʹ s̄eīyh̄ǹxy læ̂w (khrạb/ kh̀a)
Don't worry!: ไม่ต้องห่วง (ครับ / ค่ะ)
mị̀ t̂xng h̄̀wng (khrạb/ kh̀a)
Excuse me? : ขอโทษ (ครับ / ค่ะ)
k̄hxthos̄ʹ (khrạb/ kh̀a)
Sorry: ขอโทษ (ครับ / ค่ะ)
k̄hxthos̄ʹ (khrạb/ kh̀a)
No problem!: ไม่เป็นไร (ครับ / ค่ะ)
mị̀ pĕnrị (khrạb/ kh̀a)
Can you repeat?: ช่วยทวนอีกครั้งได้ไหม (ครับ / คะ)
ch̀wy thwn xīk khrậng dị̂ h̄ịm (khrạb/ kha)
Can you speak slowly?: ช่วยพูดช้าๆ ได้ไหม (ครับ / คะ)
ch̀wy phūd cĥā«dị̂ h̄ịm (khrạb/ kha)
Write it down please!: กรุณาจดด้วย (ครับ / ค่ะ)
kruṇā cd d̂wy (khrạb/ kh̀a)
I don't understand!: ไม่เข้าใจ (ครับ / ค่ะ)
mị̀ k̄hêācı (khrạb/ kh̀a)
Did you understand what I said?: เข้าใจที่ผมพูดไหม (ครับ / คะ)
k̄hêācı thī̀ p̄hm phūd h̄ịm (khrạb/ kha)
What is this?: นี่คืออะไร (ครับ / คะ)
nī̀ khụ̄x xarị (khrạb/ kha)
I don't know!: ไม่ทราบ (ครับ / ค่ะ)
mị̀ thrāb (khrạb/ kh̀a)
What's that called in French?: สิ่งนี้เรียกว่าอะไร ในภาษาฝรั่งเศษ (ครับ / คะ)
s̄ìng nī̂ reīyk ẁā xarị nı p̣hās̄ʹā f̄rạ̀ng ṣ̄es̄ʹ (khrạb/ kha)
What does that word mean in English?: คำนี้มีความหมายอย่างไรในภาษาอังกฤษ (ครับ / คะ)
khả nī̂ mī khwām h̄māy xỳāngrị nı p̣hās̄ʹā xạngkvs̄ʹ (khrạb/ kha)
How do you say "OK" in French?: คำว่า "OK" พูดอย่างไรในภาษาฝรั่งเศษ (ครับ / คะ)
khả ẁā"OK" phūd xỳāngrị nı p̣hās̄ʹā f̄rạ̀ng ṣ̄es̄ʹ (khrạb/ kha)
Is that right?: ถูกต้องไหม (ครับ / คะ)
t̄hūk t̂xng h̄ịm (khrạb/ kha)
Is that wrong?: ผิดหรือเปล่า (ครับ / ค่ะ)
p̄hid h̄rụ̄x pel̀ā (khrạb/ kh̀a)
What should I say?: จะให้พูดอะไรดี (ครับ / คะ)
ca h̄ı̂ phūd xarị dī (khrạb/ kha)
What?: อะไร (ครับ / คะ)
xarị (khrạb/ kha)

These are some words from the above sentences that you might also need to use by themselves.

Mistake: ความผิด
khwām p̄hid
To speak: พูด
phūd
Slowly: ช้าๆ
cĥā«
Quickly: เร็วๆ
rĕw«

Hopefully the expressions for mistakes in Thai can help you clear some misunderstanding and allow you to ask questions. Check out the next topic below or choose your own subject from the menu above.

Thai AnimalsPrevious lesson:

Thai Animals

Next lesson:

Thai Shopping

Thai Shopping