Vocabulary

Phrases

Grammar

Thai Prepositions

This is a list of prepositions in Thai. This includes words related to positions (i.e. under, on top of ...), conjunctions (and, but ...) and many more.

On top of: ด้านบน ของ
d̂ān bn k̄hxng
Under: ภายใต้
p̣hāy tı̂
Inside: ข้างใน
k̄ĥāng nı
Outside: ข้างนอก
k̄ĥāng nxk
Behind: ข้างหลัง
k̄ĥāng h̄lạng
In front of: ต่อหน้า
t̀xh̄n̂ā
Near: ใกล้
kıl̂
Between: ระหว่าง
rah̄ẁāng

These are more popular prepositions you might find useful at some point or another.

After: หลังจาก
h̄lạngcāk
Before: ก่อน
k̀xn
With: ด้วย
d̂wy
Without: ไม่มี
mị̀mī
Since: ตั้งแต่
tậngtæ̀
Until: จนกระทั่ง
cnkrathạ̀ng
Of: ของ
k̄hxng
From: จาก
cāk
To: ไปยัง
pị yạng
Instead of: แทนที่
thænthī̀
In: ใน

Against: ต่อ
t̀x
As: เช่น
chèn
About: เกี่ยวกับ
keī̀yw kạb
For: สำหรับ
s̄ảh̄rạb

The following are conjunctions used to connect words, sentences, or phrases.

And: และ
læa
Or: หรือ
h̄rụ̄x
But: แต่
tæ̀
So: ดังนั้น
dạngnận

Now is the time for some prepositions used in a sentence. We are using the following: (from, under, inside, with, in, but) as examples.

I'm from Japan: ฉันมาจากประเทศญี่ปุ่น
c̄hạn mā cāk pratheṣ̄ ỵī̀pùn
The pen is under the desk: ปากกาอยู่ใต้โตะ๊
pākkā xyū̀ tı̂ toá
The letter is inside the book: จดหมายอยู่ข้างในหนังสือ
cdh̄māy xyū̀ k̄ĥāng nı h̄nạngs̄ụ̄x
Can I practice Italian with you?: ฉันสามารถฝึกภาษาอิตตาลีกับคุณได้ไหม
c̄hạn s̄āmārt̄h f̄ụk p̣hās̄ʹā xit tā lī kạb khuṇ dị̂ h̄ịm
I was born in Miami: ฉันเกิดที่ไมอามี่
c̄hạn keid thī̀ mị xā mī̀
I speak French but with an accent: ฉันพูดภาษาฝรั่งเศสแบบมีสำเนียง
c̄hạn phūd p̣hās̄ʹā f̄rạ̀ngṣ̄es̄ bæb mī s̄ảneīyng

The above lesson about prepositions in Thai is just one of several topics we offer. Below is the next lesson we offer. You can also choose your own topic from the menu above.

Thai Future TensePrevious lesson:

Thai Future

Next lesson:

Thai Negation

Thai Negation