Vocabulary

Phrases

Grammar

Thai Food

This is a list of food in Thai. This can be very useful when going to the supermarket to buy groceries or simply when asking for breakfast.

Milk: นม
nm
Butter: เนย
ney
Cheese: ชีส
chīs̄
Bread: ขนมปัง
k̄hnmpạng
Meal: มื้ออาหาร
mụ̄̂x xāh̄ār
Breakfast: อาหารเช้า
xāh̄ār chêā
Lunch: อาหารกลางวัน
xāh̄ār klāngwạn
Dinner: อาหารเย็น
xāh̄ār yĕn
Salad: สลัด
s̄lạd
Sugar: นำ้ตาล
nả̂ tāl
Salt: เกลือ
kelụ̄x
Orange juice: นำ้ส้ม
nả̂ s̄̂m
Soda: นำ้อัดลม
nả̂ xạdlm
Coffee: กาแฟ
kāfæ
Tea: ชา
chā
Fish: ปลา
plā
Meat: เนื้อ
neụ̄̂x
Chicken: ไก่
kị̀
Pizza: พิชซ่า
phich s̀ā
Eggs: ไข่
k̄hị̀
Sandwich: แซนด์วิช
sænd̒wich
Ice cream: ไอติม
xị tim
Water: นำ้
nả̂
Food: อาหาร
xāh̄ār

These samples show how food items can be incorporated into a sentence in Thai. You will also be able to express your feelings of hunger or thirst.

I'm hungry: ฉันหิว
c̄hạn h̄iw
Are you thirsty?: คุณกระหายนำ้ไหม
khuṇ kra h̄āy nả̂ h̄ịm
Do you have a bottle of water?: คุณมีนำ้ซักขวดไหม
khuṇ mī nả̂ sạk k̄hwd h̄ịm
Breakfast is ready: อาหารเช้าพร้อมแล้ว
xāh̄ār chêā phr̂xm læ̂w
What kind of food do you like?: คุณชอบอาหารประเภทไหน
khuṇ chxb xāh̄ār prap̣heth h̄ịn
I like cheese: ฉันชอบชีส
c̄hạn chxb chīs̄

After the food lesson in Thai, which we hope you enjoyed; now we move the next topic by clicking the "Next" button. You can also choose your own topic from the menu above.

Thai ClothesPrevious lesson:

Thai Clothes

Next lesson:

Thai Fruits

Thai Fruits and Vegetables