Vocabulary

Phrases

Grammar

Thai Gender

This page discusses the gender in Thai. Below is a list of masculine (man) and feminine (woman) words. We picked the most popular ones.

Boy: เด็กผู้ชาย
dĕk p̄hū̂chāy
Girl: เด็กผู้หญิง , หญิงสาว
dĕk p̄hū̂h̄ỵing, h̄ỵing s̄āw
Man: คน , ผู้ชาย
khn, p̄hū̂chāy
Woman: ผู้หญิง
p̄hū̂h̄ỵing
Father: บิดา , พ่อ
bidā, ph̀x
Mother: มารดา , แม่
mārdā, mæ̀
Brother: พี่ชาย
phī̀ chāy
Sister: พี่สาว
phī̀ s̄āw
Actor: นักแสดงชาย
nạk s̄ædng chāy
Actress: นักแสดงหญิง
nạk s̄ædng h̄ỵing
Cat (m): แมวตัวผู้
mæw tạwp̄hū̂
Cat (f): แมวตัวเมีย
mæw tạwmeīy

These examples show a sentence with both genders (masculine or feminine). The list includes the use of nouns, adjectives and pronouns.

He is tall: เขามีรูปร่างสูง
k̄heā mī rūpr̀āng s̄ūng
She is tall: เธอมีรูปร่างสูง
ṭhex mī rūpr̀āng s̄ūng
He is a short man: เขาเป็นผู้ชายร่างเตี้ย
k̄heā pĕn p̄hū̂chāy r̀āng teī̂y
She is a short woman: เธอเป็นผู้หญิงร่างเตี้ย
ṭhex pĕn p̄hū̂h̄ỵing r̀āng teī̂y
He is German: เขาเป็นคนเยอรมัน
k̄heā pĕn khn yexrmạn
She is German: เธอเป็นคนเยอรมัน
ṭhex pĕn khn yexrmạn
Japanese men are friendly: ผู้ชายญี่ปุ่นอัธยาศัยดี
p̄hū̂chāy ỵī̀pùn xạṭhyāṣ̄ạy dī
Japanese women are friendly: ผู้หญิงญี่ปุ่นอัธยาศัยดี
p̄hū̂h̄ỵing ỵī̀pùn xạṭhyāṣ̄ạy dī

Now that you have explored the gender in Thai, let's move on to the next subject below. Or simply choose your own topic from the menu above.

Thai PluralPrevious lesson:

Thai Plural

Next lesson:

Thai Pronouns

Thai Pronouns