Vocabulary

Phrases

Grammar

House in Thai

This is a list of house related words in Thai. These household objects are important to know because they're found in every part of a home.

Bed: เตียง
teīyng
Bedroom: ห้องนอน
h̄̂xng nxn
Carpet: พรม
phrm
Ceiling: เพดาน
phedān
Chair: เก้าอี้
kêāxī̂
Computer: คอมพิวเตอร์
khxmphiwtexr̒
Desk: โต๊ะ
tóa
Door: ประตู
pratū
Furniture: เฟอร์นิเจอร์
fexr̒nicexr̒
House: บ้าน
b̂ān
Kitchen: ห้องครัว
h̄̂xng khrạw
Refrigerator: ตู้เย็น
tū̂ yĕn
Roof: หลังคา
h̄lạngkhā
Room: ห้อง
h̄̂xng
Table: โต๊ะ
tóa
Television: โทรทัศน์
thorthạṣ̄n̒
Toilet: สุขา
s̄uk̄hā
Window: หน้าต่าง
h̄n̂āt̀āng
Stove: เตา
teā
Wall: ผนัง
p̄hnạng

The following sentences contain some of the household items above which you might find handy.

I'm watching television: ฉันกำลังดูโทรทัศน์
c̄hạn kảlạng dū thorthạṣ̄n̒
I need to use the toilet: ฉันต้องเข้าห้องนำ้
c̄hạn t̂xng k̄hêā h̄̂xng nả̂
Can you close the door?: คุณช่วยปิดประตูได้ไหม
khuṇ ch̀wy pid pratū dị̂ h̄ịm
Can you open the window?: คุณช่วยเปิดหน้าต่างได้ไหม
khuṇ ch̀wy peid h̄n̂āt̀āng dị̂ h̄ịm
This room is very big: ห้องนี้ใหญ่มาก
h̄̂xng nī̂ h̄ıỵ̀ māk
I need to use the computer: ฉันจำเป็นต้องใช้คอมพิวเตอร์
c̄hạn cảpĕn t̂xng chı̂ khxmphiwtexr̒

Now that we have reviewed the house related words in Thai. Let's check out the next topic by choosing the lesson below or choose your own topic from the menu above.

Thai SchoolPrevious lesson:

Thai School

Next lesson:

Thai Places

Thai Places