Vocabulary

Phrases

Grammar

Thai Present

This is a list of verbs in the present tense in Thai. First let's start with the raw format before conjugating the verbs to the present form. Make sure to compare this table and the one below it.

To see: เห็น, มอง
h̄ĕn, mxng
To write: เขียน
k̄heīyn
To love: รัก
rạk
To give: ให้
h̄ı̂
To play: เล่น
lèn
To read: อ่าน
x̀ān
To understand: เข้าใจ
k̄hêācı
To have: มี

To know: รู้, รู้จัก
rū̂, rū̂cạk
To learn: เรียน
reīyn
To think: คิด
khid
To work: ทำงาน
thảngān
To speak: พูด
phūd
To drive: ขับ, ขับขี่
k̄hạb, k̄hạbk̄hī̀
To smile: ยิ้ม
yîm
To find: เจอ, ค้นพบ
cex, kĥn phb

These samples show how the verbs above are conjugated in the present tense in a sentence which includes all the object pronouns (I, you, she...).

I see you: (ผม / ฉัน) เห็นคุณ
(p̄hm/ c̄hạn) h̄ĕn khuṇ
I write with a pen: (ผม / ฉัน) เขียนด้วยปากกา
(p̄hm/ c̄hạn) k̄heīyn d̂wy pākkā
You love apples: คุณชอบแอปเปิ้ล
khuṇ chxb xæ ppeîl
You give money: คุณให้เงิน
khuṇ h̄ı̂ ngein
You play tennis: คุณเล่นเทนนิส
khuṇ lèn thennis̄
He reads a book: เขาอ่านหนังสือ
k̄heā x̀ān h̄nạngs̄ụ̄x
He understands me: เขาเข้าใจ (ผม / ฉัน)
k̄heā k̄hêācı (p̄hm/ c̄hạn)
She has a cat: เธอมีแมวหนึ่งตัว
ṭhex mī mæw h̄nụ̀ng tạw
She knows my friend: เธอรู้จักเพื่อนของ (ผม / ฉัน)
ṭhex rū̂cạk pheụ̄̀xn k̄hxng (p̄hm/ c̄hạn)
We want to learn: เราอยากเรียน
reā xyāk reīyn
We think Spanish is easy: เราเข้าใจว่าภาษาสเปนเรียนง่าย
reā k̄hêācı ẁā p̣hās̄ʹā s̄pen reīyn ng̀āy
You (plural) work here: พวกคุณทำงานที่นี่
phwk khuṇ thảngān thī̀ nī̀
You (plural) speak French: พวกคุณพูดภาษาฝรั่งเศษ
phwk khuṇ phūd p̣hās̄ʹā f̄rạ̀ng ṣ̄es̄ʹ
They drive a car: พวกเขาขับรถ
phwk k̄heā k̄hạb rt̄h
They smile: พวกเขายิ้ม
phwk k̄heā yîm

After the present tense in Thai, make sure to check the other tenses (past, and future), which we hope you enjoyed. You can also choose your own topic from the menu above.

Thai VerbsPrevious lesson:

Thai Verbs

Next lesson:

Thai Past

Thai Past Tense