Vocabulary

Phrases

Grammar

Armenian Weather

This is a list of words about the weather in Armenian. That way you can describe what kind of weather and temperature it is where you live.

Cloudy: ամպամած
ampamats
Cold: ցուրտ
ts'urt
Foggy: մշուշոտ
mshooshot
Humid: խոնավ
khonav
Hot: տաք, շոք
tak', shok'
Warm: ջերմ
jerm
Rain: անձրեւ
andzrev
Rainy: անձրևոտ
andzrevot
Snow: ձյուն
dzyoon
Snowing: ձյունոտ
dzyunot
Sun: արև
arev
Sunny: արևոտ
arevot
Wind: քամի
k'ami
Windy: քամոտ
k'amot
Spring: գարուն
garoon
Summer: ամառ
amar'
Autumn: աշուն
ashoon
Winter: ձմեռ
dzmer'
Umbrella: հովանոց, անձրևանոց
hovanoc, andzrevanoc
Storm: փոթորիկ
potorik

These examples put some of the above words about weather in a sentence to show you how those expressions can be used.

Today is nice weather: Այսօր լավ եղանակ է
aisor lav yeghanak e
Yesterday was bad weather: Երեկ վատ եղանակ էր
yerek vat yeghanak er
It is raining: Անձրև է գալիս
angzrev e galis
It is sunny: Արև է
arev e
It is windy: Քամի է
Qami e
It is cold: Ցուրտ է
tsurt e

After this short lesson about the weather expressions in Armenian. Now we move on to the next topic by choosing the lesson below or choose your own topic from the menu above.

Armenian DirectionsPrevious lesson:

Armenian Directions

Next lesson:

Armenian Languages

Armenian Languages