Vocabulary

Phrases

Grammar

Armenian Survival

This is a list of survival in Armenian. Helpful in an emergency and can be a life saver. We are including both words and sentences at the bottom.

Headache: գլխացավ
glkhatsav
Stomach ache: ստամոքսի ցավ
stamoksi tsav
Medicines: դեղեր
degher
Pharmacy: դեղատուն
deghatun
Doctor: բժիշկ
bzhishk
Ambulance: շտապ օգնության մեքենա
shtap ognutsyan mekyena
Hospital: հիվանդանոց
hivandanots
Help me: Օգնեցեք ինձ!
Ognetsek indz
Poison: թույն
tuyn
Accident: պատահար
patahar
Police: ոստիկանություն
vostikanutsyun
Danger: վտանգ
vtang
Stroke: հարված
harvats
Heart attack: սրտի կաթված
srti katvats
Asthma: ասթմա
astma
Allergy: ալերգիա
alergia

These phrases deal with different types of emergencies. We recommend memorizing them in case you need them for yourself or to help someone.

Call the police!: Ոստիկանություն կանչեք!
Vostikanutsyun kanchek.
Call a doctor!: Բշիժկ կանչեք:
Bzhishk kanchek
Call the ambulance!: Շտապ ոգնություն կանչեք!
Shtap ognutsyun kanchek'.
I feel sick: Վատ եմ զգում:
Vat em zgoom
Where is the closest pharmacy?: Որտեղ է մոտակա դեղատունը?
Vortegh e motaka deghatuny
It hurts here: Ցավում է այստեղ
Tsavum e aystegh
Are you okay?: Լա՞վ եք:
Lav eq?
It's urgent!: Շտապ է:
Shtap e.
Calm down!: Հանգստացեք:
Hangstatseq.
Stop!: Կանգ առեք:
Kang areq.
Fire!: Հրդեհ է
Hrdeh e.
Thief!: Գողը:
Goghe

The above survival words in Armenian could be a life saver in emergencies. Now make sure you check out the next topic below or choose your own subject from the menu above.

Armenian TravelPrevious lesson:

Armenian Travel

Next lesson:

Armenian Directions

Armenian Directions