Vocabulary

Phrases

Grammar

Armenian Mistakes

This is a list of mistakes in Armenian. Helpful when trying to learn a new word. Also useful when there is a misunderstanding or confusion.

My French is bad: Իմ ֆրանսերենը լավ չէ
im franserene lav che
I need to practice my French: Ես պետք է գործածեմ ֆրանսերեն լեզուն
yes petq e gortsatsem franseren lezun
Don't worry!: Մի անհագստացիր / Մի անհանգստացեք:
Mi anhangstatsir / Mi anhangstatseq
Excuse me? : ներեցեք
neretseq
Sorry: ներեղություն
neroghutyun
No problem!: խնդիր չկա
khndir chka
Can you repeat?: կարո՞ղ եք կրկնել
karogh eq krknel?
Can you speak slowly?: կարո՞ղ եք դանդաղ խոսել
karogh eq dandagh khosel?
Write it down please!: խնդրում եմ գրեք դա
khdroom em greq da
I don't understand!: ես չեմ հասկանում
yes chem haskanoom
Did you understand what I said?: դուք հասկացա՞ք իմ ասածը
dooq haskatsaq im asatse?
What is this?: Ի՞նչ է սա
inch e sa?
I don't know!: չգիտեմ
chgitem
What's that called in French?: Ֆրանսերեն ինչպե՞ս է դա կոչվում
franseren inchpes e da kochvoom?
What does that word mean in English?: Ի՞նչ է այդ բառը նշանակում անգլերեն
inch e ayd bare nshanakoom angleren?
How do you say "OK" in French?: Ֆրանսերեն ինչպե՞ս կասեք "օքեյ"
Franseren inchpes kaseq ok?
Is that right?: Դա ճիշտ է՞:
Da tchisht e?
Is that wrong?: Դա սխալ է՞:
Da skhal e?
What should I say?: Ի՞նչ պետք է ասեմ:
Inch petq e asem?
What?: Ի՞նչ:
inch?

These are some words from the above sentences that you might also need to use by themselves.

Mistake: սխալ
skhal
To speak: խոսել
khosel
Slowly: դանդաղ
dandagh
Quickly: արագ
arag

Hopefully the expressions for mistakes in Armenian can help you clear some misunderstanding and allow you to ask questions. Check out the next topic below or choose your own subject from the menu above.

Armenian AnimalsPrevious lesson:

Armenian Animals

Next lesson:

Armenian Shopping

Armenian Shopping