Vocabulary

Phrases

Grammar

Armenian Future

This is a list of verbs in the future tense in Armenian. First let's start with the raw format before conjugating the verbs to the future form. Make sure to compare this table and the one below it.

To see: տեսնել
tesnel
To write: գրել
grel
To love: սիրել
sirel
To give: տալ
tal
To play: խաղալ
khaghal
To read: կարդալ
kardal
To understand: հասկանալ
haskanal
To have: ունենալ
oonenal
To know: իմանալ
imanal
To learn: սովորել
sovorel
To think: մտածել
mtatsel
To work: աշխատել
ashkhatel
To speak: խոսել
khosel
To drive: վարել
varel
To smile: ժպտալ
zhptal
To find: գտնել
gtnel

These samples show how the verbs above are conjugated in the future tense in a sentence which includes all the object pronouns (I, you, she...).

I will see you: Ես քեզ կտեսնեմ:
Yes kez ktesnem.
I will write with a pen: Ես կգրեմ գրիչով:
Yes kgrem grichov.
You will love apples: Դու կսիրես խնձոր:
Du ksires khndzor.
You will give money: Դու փող կտաս:
Du pogh ktas.
You will play tennis: Դու թենիս կխաղաս:
Du tenis kkhaghas.
He will read a book: Նա գիրք կկարդա:
Na girq kkarda.
He will understand me: Նա ինձ կհասկանա:
Na indz khaskana.
She will have a cat: Նա կատու կունենա:
Na katu kunena.
She will know you: Նա քեզ կճանաչի:
Na kez ktchanachi.
We will want to see you: Մենք կցանկանանք քեզ տեսնել:
Menq ktsankananq qez tesnel.
We will think about you: Մենք կմտածենք քո մասին:
Menq kmtatsenq qo masin.
You (plural) will work here: Դուք կաշխատեք այստեղ:
Duq kashkhateq aystex.
You (plural) will speak French: Դուք կխոսեք ֆրանսերեն:
Duq kkhoseq franseren.
They will drive a car: Նրանք մեքենա կվարեն:
Nranq meqena kvaren.
They will smile: Նրանք կժպտան:
Nranq kzhptan.

After the future tense in Armenian, make sure to check the other tenses (future, and past), which we hope you enjoyed. You can also choose your own topic from the menu above.

Armenian Past TensePrevious lesson:

Armenian Past

Next lesson:

Armenian Prepositions

Armenian Prepositions