Vocabulary

Phrases

Grammar

Languages in Armenian

This is a list of some common languages in Armenian. This lesson is complementary to our other 2 pages: Nationality and Countries.

English: անգլերեն
angleren
Arabic: արաբերեն
araberen
Chinese: չինարեն
ch'inaren
Brazilian: Բրազիլիայի լեզու
braziliayi lezoo
French: ֆրանսերեն
franseren
German: գերմաներեն
germaneren
Greek: հունարեն
hunaren
Hebrew: եբրաերեն
ebraeren
Hindi: հնդկերեն
hndkeren
Irish: իռլանդերեն
irlanderen
Italian: իտալերեն
italeren
Japanese: ճապոներեն
chaponeren
Korean: կորեերեն
koreeren
Latin: լատիներեն
latineren
Persian: պարսկերեն
parskeren
Portuguese: պորտուգալերեն
portugaleren
Russian: ռուսերեն
ruseren
Spanish: իսպաներեն
ispaneren
Swedish: շվեդերեն
shvederen
Urdu: ուրդու
oordoo

Now we will put some of the words above into a sentence which you might use in a regular conversation. All you need is to swap languages but keep the same sentence structure.

I speak Italian: Ես խոսում եմ իտալերեն
yes khosum em italeren
I want to learn Spanish: Ես ուզում եմ իսպաներեն սովորել
yes oozoom em ispaneren sovorel
My mother tongue is German: Իմ մայրենի լեզուն գերմաներենն է
im mayreni lezoon germanerenn e
I love the Japanese language: Ես սիրում եմ ճապոներեն լեզուն
yes siroom em tchaponeren lezoon
I don't speak Korean: Ես չեմ խոսում կորեերեն
Yes chem khosum koreeren
Spanish is easy to learn: Իսպաներենը հեշտ է սովորել
ispanerene hesht e sovorel

We hope you enjoyed this lesson about languages in Armenian. Let's check out the next topic by choosing the lesson below or choose your own topic from the menu above.

Armenian WeatherPrevious lesson:

Armenian Weather

Next lesson:

Armenian Nationalities

Armenian Nationalities