Vocabulary

Phrases

Grammar

Armenian Plural

This page provides information about the plural in Armenian. Below is a list of singular (one) and plural (many) words, listed side by side.

Woman: կին
kin
Women: կանայք
kanayq
Language: լեզու
lezoo
Languages: Լեզուներ
Lezooner
Man: մարդ
mard
Men: տղամարդիկ
tghamardik
Country: երկիր
yerkir
Countries: երկրներ
yerkrner
Boy: տղա
tgha
Boys: տղաներ
tghaner
Lake: լիճ
litch
Lakes: լճեր
ltcher
Girl: աղջիկ
aghjik
Girls: աղջիկներ
aghjikner
Pen: գրիչ
grich
Pens: գրիչներ
grichner

These examples show a sentence with both singular and plural forms. The list includes the use of nouns, numbers and pronouns.

I visited one country: Ես այցելել եմ մեկ երկիր:
Yes aytselel em mek erkir.
She visited three countries: Նա այցելել է երեք երկիր:
Na aytselel e yereq yerkir.
She has one sister: Նա մեկ քույր ունի:
Na mek quyr uni.
He has two sisters: Նա երկու քույր ունի:
Na erku quyr uni.
We speak two languages: Մենք խոսում ենք երկու լեզվով:
Menq khosum enq erku lezvov.
They speak four languages: Նրանք խոսումն են չորս լեզվով:
Nranq khosum en chors lezvov.

Now that you have explored the plural in Armenian, let's move on to the next subject below. Or simply choose your own topic from the menu above.

Armenian AdverbsPrevious lesson:

Armenian Adverbs

Next lesson:

Armenian Gender

Armenian Gender