Vocabulary

Phrases

Grammar

Armenian Directions

These are expressions used when giving or getting directions in Armenian. Very useful when trying to find your way around or when lost.

Excuse me! (to ask someone): Ներողություն:
neroghootsyun
Can you show me?: Կարո՞ղ եք ցույց տալ...
Karogh eq tsuyts tal...
I'm lost: Ես մոլորվել եմ
yes molorvel em
I'm not from here: Ես այստեղից չեմ
yes aysteghits chem
Can I help you?: Կարող ե՞մ ձեզ օգնել:
karogh em dzez ok'nel?
Can you help me?: Կարող ե՞ք ինձ օգնել:
karogh ek' indz ok'nel
It's near here: Դա մոտիկ է:
Da motik e
It's far from here: Դա հեռու է այստեղից:
Da heru e aysteghits
Go straight: Գնացեք ուղիղ
gnatseq ooghigh
Turn left: Թեքվեք ձախ
teqveq dzakh
Turn right: Թեքվեք աջ
teqveq ach
One moment please!: Մեկ րոպե, խնդրում եմ!
mek rope, khnt'rumem
Come with me!: Եկեք ինձ հետ:
ekeq indz het
How can I get to the museum? : Ինչպե՞ս կարող եմ հասնել թանգարան:
inchpes karogh em hasnel tangaran?
How long does it take to get there?: Որքա՞ն ժամանակ է պետք այնտեղ հասնելու համար:
vorqan zhamanak e petk ayntegh hasneloo hamar?
Downtown (city center): Քաղաքի կենտրոն
qaghaqi kentron

The following are words which might be used alone or in combination with other words to ask or give directions.

Near: մոտիկ
motik
Far: հեռու
heroo
Right: աջ
ach
Left: ձախ
dzakh
Straight: ուղիղ
ooghigh
There: այնտեղ
ayntegh
Here: այստեղ
aystegh
To walk: քայլել
kailel
To drive: ավտոմեքենա վարել
avtomekhena varel
To turn: թեքվել, շրջվել
teqvel, shrjvel
Traffic light: երթևեկության լույս
ertevekootsyan looys

We hope you will not need to ask for directions in Armenian. If you do need help then the above sentences are essential. Check our menu above to select another topic or click the "Next" button to view the next lesson.

Armenian SurvivalPrevious lesson:

Armenian Survival

Next lesson:

Armenian Weather

Armenian Weather