Vocabulary

Phrases

Grammar

Armenian Imperative

Here are examples for the imperative in Armenian. This includes expressions of making requests, giving orders or simply asking someone to do something.

Go!: Գնա / Գնացեք:
Gna / Gnatseq.
Stop!: Կանգնիր / Կանգնեք:
Kangnir / Kangneq.
Don't Go!: Մի գնա / Մի գնացեք:
Mi gna / Mi gnatseq.
Stay!: Մնա / Մնացեք:
Mna / Mnatseq.
Leave!: Հեռացիր / Հեռացեք:
Heratsir / Heratseq.
Come here!: Արի այստեղ / Եկեք այստեղ:
Ari aystegh / Yekeq aystegh.
Go there!: Գնա այնտեղ / Գնացեք այնտեղ:
Gna ayntegh / Gnatseq ayntex.
Enter (the room)!: Մտիր / Մտեք:
Mtir / Mteq.
Speak!: Խոսիր / Խոսեք:
Khosir / Khoseq.
Be quiet!: Լուռ մնա / Լուռ մնացեք:
Loor mna / Loor mnatseq.
Turn right: Շրջվիր աջ / Շրջվեք աջ:
Shrjvir aj / Shrjveq aj.
Turn left: Շրջվիր ձախ / Շրջվեք ձախ:
Shrjvir dzakh / Shrjveq dzakh.
Go straight: Ուղիղ գնա / Ուղիղ գնացեք:
Ooghigh gna / Ooghigh gnatseq.
Wait!: Սպասիր / Սպասեք:
Spasir / Spasek.
Let's go!: Արի գնանք / Եկեք գնանք:
Ari gnanq / Ekeq gnanq.
Be careful!: Զգույշ եղիր / Զգույշ եղեք:
Zguysh yeghir / Zguysh yegheq
Sit down!: Նստիր / Նստեք:
Nstir / Nsteq.
Let me show you!: Թող ցույց տամ քեզ:
Togh tsuyts tam kez.
Listen!: Լսիր / Լսեք:
Lsir / Lseq.
Write it down!: Գրիր դա / Գրեք դա:
Grir da / Greq da.

Now that you have explored the imperative in Armenian, let's move on to the next subject below. Or simply choose your own topic from the menu above.

Armenian NegationPrevious lesson:

Armenian Negation

Next lesson:

Armenian Comparative

Armenian Comparative