Vocabulary

Phrases

Grammar

Armenian Prepositions

This is a list of prepositions in Armenian. This includes words related to positions (i.e. under, on top of ...), conjunctions (and, but ...) and many more.

On top of: գագաթին / վրա
gagatin / vra
Under: տակ
tak
Inside: ներսում / մեջ
nersum / mej
Outside: դրսում
drsum
Behind: հետևում
hetevum
In front of: առջև
arrjev
Near: մոտ
mot
Between: միջև
mijev

These are more popular prepositions you might find useful at some point or another.

After: հետո
heto
Before: առաջ
arraj
With: հետ
het
Without: առանց
arrants'
Since: մինչ
minch
Until: մինչև
minchev
Of:

From: ~ից
~ its
To: դեպի
depi
Instead of: փոխարեն
pokharen
In: մեջ
mej
Against: դեմ
dem
As: ինչպես
inchpes
About: մասին
masin
For: համար
hamar

The following are conjunctions used to connect words, sentences, or phrases.

And: և
yev
Or: կամ
kam
But: բայց
bayts
So: այսպիսով
ayspisov

Now is the time for some prepositions used in a sentence. We are using the following: (from, under, inside, with, in, but) as examples.

I'm from Japan: Ես Ճապոնիայից եմ:
Yes tchaponatsi em.
The pen is under the desk: Գրիչը սեղանի տակ է:
Grichy' seghani tak e.
The letter is inside the book: Նամակը գրքի մեջ է:
Namaky' grqi mej e.
Can I practice Italian with you?: Կարո՞ղ եմ քեզ հետ իտալերեն գործածել:
Karogh em kez het italeren gortsatsel?
I was born in Miami: Ես ծնվել եմ Մայամիում:
Yes tsnvel em Mayamium.
I speak French but with an accent: Ես խոսում եմ ֆրանսերեն, բայց ոչ ճիշտ արտասանությւամբ:
Yes khosum em franseren bayts voch tchisht artasanutsyamb

The above lesson about prepositions in Armenian is just one of several topics we offer. Below is the next lesson we offer. You can also choose your own topic from the menu above.

Armenian Future TensePrevious lesson:

Armenian Future

Next lesson:

Armenian Negation

Armenian Negation