Vocabulary

Phrases

Grammar

Nationality in Armenian

This is a list of some common nationalities in Armenian. It is a nice addition to our other 2 pages: Languages and Countries.

British: բրիտանացի
britanatsi
Moroccan: Մարոկկացի
marokatsi
Chinese: չինացի
chinatsi
Brazilian: բրազիլիացի
brazilatsi
American: ամերիկացի
amerikatsi
French: ֆրանսիացի
fransiatsi
German: գերմանացի
g'ermanatsi
Greek: հույն
huyn
Israeli: իսրայելցի
Israyeltsi
Indian: հնդիկ
hndik
Irish: իռլանդացի
irlandatsi
Italian: իտալացի
italatsi
Japanese: ճապոնացի
tchaponatsi
Korean: կորեացի
koreatsi
Iranian: պարսիկ
parsik
Portuguese: պորտուգալացի
portugalatsi
Russian: ռուս
rus
Spanish: իսպանացի
Ispanatsi
Swedish: շվեդ
shved
Pakistani: պակիստանցի
pakistantsi

Now we will put some of the words above into a sentence which you might use in a regular conversation about citizenship. All you need is to swap the nationality but keep the same sentence structure.

I'm Italian: Ես իտալացի եմ
Es italatsi em
My wife is Korean: Իմ կինը կորեացի է
Im kine koreatsi e
My father is Greek: Իմ հայրը հույն է
Im hayre huyn e
I have an American car: Ես ունեմ ամերիկյան մեքենա
yes unem amerikyan mekena
I love French cheese: Ես սիրում եմ ֆրանսիական պանիր
Yes siroom em fransiakan panir
He has a Moroccan rug: Նա ունի Մարոկկոյի կարպետ
Na uni Marokoyi karpet

We hope you enjoyed this lesson about nationalities in Armenian. Let's check out the next topic by choosing the lesson below or choose your own topic from the menu above.

Armenian LanguagesPrevious lesson:

Armenian Languages

Next lesson:

Armenian Countries

Armenian Countries