Vocabulary

Phrases

Grammar

Armenian Jobs

This is a list of jobs in Armenian. This will help you describe what you do for a living. It is especially useful when introducing yourself.

Doctor: բժիշկ
bzhishk
Policeman: ոստիկան
vostikan
Teacher: ուսուցիչ
usuts'ich'
Businessman: գործարար, ձեռներեց
gortsarar, dzerneretc
Student: ուսանող
usanogh
Singer: Երգիչ, երգչուհի
yergich,ergchuhi
Engineer: ինժեներ, ճարտարագետ
injhener, chartaraget
Artist: արվեստագետ, նկարիչ
arvestaget, nkarich
Actor: Դերասան
derasan
Actress: Դերասանուհի
derasanoohi
Nurse: Բուժքույր
boozhqooyr
Translator: Թարգմանիչ, թարգմանչուհի
targmanich, targmanchoohi

These examples will help you answer the question "What do you do?" or "What do you do for a living?". Note how the personal pronouns are used with the nouns in this sentence.

I'm looking for a job: Ես աշխատանք եմ փնտրում
yes ashkhatanq em pntroom
I'm an artist: Ես նկարիչ եմ, Ես արվեստագետ եմ
yes nkarich em, yes arvestaget em
He is a policeman: Նա ոստիկան է
na vostikan e
She is a singer: Նա երգչուհի է
na ergchuhi e
I'm a new employee: Ես նոր աշխատակից եմ
yes nor ashkhatakic em
I have a long experience: Ես աշխատանքային մեծ փորձ ունեմ
yes ashkhatanqayin mets pordz unem

Now that you have learned the jobs in Armenian, you can view the rest of our menu above by selecting another topic or by clicking the "Next" button to view the next lesson.

Armenian PlacesPrevious lesson:

Armenian Places

Next lesson:

Armenian Phrases

Armenian Phrases