Vocabulary

Phrases

Grammar

Countries in Armenian

This is a list of some popular countries in Armenian. It is a nice addition to our other 2 pages: Languages and Nationalities.

Britain: Բրիտանիա
Britania
Morocco: Մարոկկո
Marokko
China: Չինաստան
Chinastan
Brazil: Բրազիլիա
Brazilia
America: Ամերիկա
Amerika
France: Ֆրանսիա
Fransia
Germany: Գերմանիա
Germania
Greece: Հունաստան
Hunastan
Israel: Իսրայել
Israyel
India: Հնդկաստան
Hndkastan
Ireland: Իռլանդիա
Irlandia
Italy: Իտալիա
Italia
Japan: Ճապոնիա
Tchaponia
Korea: Կորեա
Korea
Iran: Իրան
Iran
Portugal: Պորտուգալիա
Portugalia
Russia: Ռուսաստան
Rrusastan
Spain: Իսպանիա
Ispania
Sweden: Շվեդիա
Shvedia
Pakistan: Պակիստան
Pakistan

Now we will put some of the words above into a sentence which you might use in a regular conversation about nations. All you need is to swap the countries but keep the same sentence structure.

I live in America: Ես ապրում եմ Ամերիկայում
Yes aproom em Amerikayum
I want to go to Germany: Ուզում եմ գնալ Գերմանիա:
Uzum em gnal Germania
I came from Spain: Ես Իսպանիայից եմ եկել:
Yes Ispaniayits em yekel
I was born in Italy: Ես ծնվել եմ Իտալիայում
Yes tsnvel em Italiayum
Japan is a beautiful country: Ճապոնիան գեղեցիկ երկիր է:
Tchaponian geghetsik yerkir e
Have you ever been to India?: Դուք երբեւէ եղե՞լ եք Հնդկաստանում:
Duq yerbeve yeghel eq Hndkastanum?

We hope you enjoyed this lesson about countries in Armenian. Let's check out the next topic by choosing the lesson below or choose your own topic from the menu above.

Armenian NationalitiesPrevious lesson:

Armenian Nationalities

Next lesson:

Armenian School

Armenian School