Vocabulary

Phrases

Grammar

Armenian Questions

This page provides information about the questions in Armenian, also called the interrogative form. This will enable you to ask people about different topics.

How?: Ինչպե՞ս
Inchpes
What?: Ի՞նչ
Inch'
Who?: Ո՞վ
Ov
Why?: Ինչու՞
Inchu
Where?: որտե՞ղ, ու՞ր
vortegh, oor
When?: Ե՞րբ
Yerb

These are sentences which include the above tools to ask questions. Asking questions is a very good way to learn a language or start a conversation.

What is this called?: Ի՞նչ է սա կոչվում:
Inch e sa kochvoom?
Why is it expensive?: Ինչո՞ւ է դա թանկ:
Inchu e da tank?
How would you like to pay?: Ինչպե՞ս կցանկանայիք վճարել:
Inchpes ktsankanayiq vtcharel?
Can I come?: Կարո՞ղ եմ գալ:
Karogh em gal?
Do you know her?: Դու նրան ճանաչո՞ւմ ես:
Du nran tchanachum es?
How difficult is it?: Որքա՞ն դժվար է դա:
Vorqan dzhvar e da?
Can I help you?: Կարո՞ղ եմ քեզ / ձեզ օգնել:
Karogh em kez / dzez ognel?
Can you help me?: Կարո՞ղ ես ինձ օգնել:
Karogh es indz ognel?
Do you speak English?: Դու խոսո՞ւմ ես անգլերեն:
Du khosoom es angleren?
How far is this?: Որքա՞ն հեռու է սա:
Vorqan heroo e sa?
What time is it?: Ժամը քանի՞սն է:
Zhamy' qanisn e?
How much is this?: Ի՞նչ արժե սա:
Inch arzhe sa?
What is your name?: Ի՞նչ է քո անունը:
Inch e ko anoony'?
Where do you live?: Որտե՞ղ ես ապրում:
Vortegh es aproom?
When can we meet?: Ե՞րբ կարող ենք հանդիպել:
Yerb karogh enq handipel?
Who is knocking at the door?: Ո՞վ է թակում դուռը:
Ov e takoom doory':

Now that you have explored questions in Armenian in the interrogative form, let's move on to the next subject below. Or simply choose your own topic from the menu above.

Armenian ArticlesPrevious lesson:

Armenian Articles

Next lesson:

Armenian Verbs

Armenian Verbs