Vocabulary

Phrases

Grammar

Armenian Present

This is a list of verbs in the present tense in Armenian. First let's start with the raw format before conjugating the verbs to the present form. Make sure to compare this table and the one below it.

To see: տեսնել
tesnel
To write: գրել
grel
To love: սիրել
sirel
To give: տալ
tal
To play: խաղալ
khaghal
To read: կարդալ
kardal
To understand: հասկանալ
haskanal
To have: ունենալ
oonenal
To know: իմանալ
imanal
To learn: սովորել
sovorel
To think: մտածել
mtatsel
To work: աշխատել
ashkhatel
To speak: խոսել
khosel
To drive: վարել
varel
To smile: ժպտալ
zhptal
To find: գտնել
gtnel

These samples show how the verbs above are conjugated in the present tense in a sentence which includes all the object pronouns (I, you, she...).

I see you: Ես տեսնում եմ քեզ:
Yes tesnoom em kez.
I write with a pen: Ես գրում եմ գրիչով:
Yes groom em grichov.
You love apples: Ես սիրում եմ խնձոր:
Yes siroom em khndzor.
You give money: Դու փող ես տալիս:
Du pogh es talis.
You play tennis: Դու թենիս ես խաղում:
Du tenis es khaghum.
He reads a book: Նա գիրք է կարդում:
Na girk e kardoom.
He understands me: Նա հասկանում է ինձ:
Na haskanoom e indz.
She has a cat: Նա կատու ունի:
Na katu uni.
She knows my friend: Նա ճանաչում է իմ ընկերոջը:
Na tchanachum em im y'nkerojy'
We want to learn: Մենք ուզում ենք սովորել:
Menq uzoom enq sovorel.
We think Spanish is easy: Մենք կարծում ենք, որ իսպաներենը հեշտ է:
Menq kartsoom enq, vor ispanereny' hesht e.
You (plural) work here: Դուք աշխատում եք այստեղ:
Duq ashkhatoom eq aystegh.
You (plural) speak French: Դուք խոսում եք ֆրանսերեն:
Duq khosoom eq franseren.
They drive a car: Նրանք ավտոմեքենա են վարում:
Nranq avtomeqena en varoom.
They smile: Նրանք ժպտում են:
Nranq zhptoom en.

After the present tense in Armenian, make sure to check the other tenses (past, and future), which we hope you enjoyed. You can also choose your own topic from the menu above.

Armenian VerbsPrevious lesson:

Armenian Verbs

Next lesson:

Armenian Past

Armenian Past Tense