Vocabulary

Phrases

Grammar

Armenian Body Parts

This is a list of body parts in Armenian. This can enable you describe parts of the human body with ease. We focused on the main used ones.

Mouth: բերան
beran
Nose: քիթ
k'it'
Tongue: լեզու
lezoo
Teeth: ատամներ
atamner
Ear: ականջ
akanj
Eye: աչք
ach'k'
Face: դեմք
demk'
Head: գլուխ
glukh
Neck: վիզ
viz
Arm: թև, բազուկ
tev, bazuk
Shoulder: ուս
oos
Chest: կրծքավանդակ
krc'qavandak
Back: Մեջք
Mejq
Fingers: մատներ
matner
Feet: ոտնաթաթեր
votnat'at'yer
Hair: մազ, մազեր
maz, mazer
Hand: ձեռք
dzerrk'
Heart: սիրտ
sirt
Leg: ոտք
votk'
Stomach: ստամոքս
stamoqs

These samples show how body parts are used in Armenian. You will learn how to use nouns (parts of the body) with adjectives and prepositions (such as the preposition "with").

She has beautiful eyes: նրա աչքերը գեղեցիկ են, Նա սիրուն աչքեր ունի
Nra achqere geghecik en, Na sirun achqer uni
You hear with your ears: դու լսում ես ականջներով
Du lsum es akanjnerov
We see with our eyes: մենք տեսնւմ ենք աչքերով
Menq tesnum enq achqerov
I smell with my nose: ես հոտ եմ առնում քթով
Yes hot em arnum qtov
He feels with his hand: նա զգում է ձեռքերով
Na zgum e dzerqerov
She tastes with her tongue: նա համ է առնում լեզվով
Na ham e arnum lezvov

After the body parts lesson in Armenian, which we hope you enjoyed; now we move the next topic by clicking the "Next" button. You can also choose your own topic from the menu above.

Armenian FamilyPrevious lesson:

Armenian Family

Next lesson:

Armenian Time

Armenian Time