Vocabulary

Phrases

Grammar

Armenian Food

This is a list of food in Armenian. This can be very useful when going to the supermarket to buy groceries or simply when asking for breakfast.

Milk: կաթ
kat'
Butter: կարագ
karag
Cheese: պանիր
panir
Bread: հաց
hats'
Meal: կերակուր, ճաշ
kerakur, tchash
Breakfast: նախաճաշ
nakhachash
Lunch: երկրորդ նախաճաշ
yerkrord nakhachash
Dinner: ճաշ
chash
Salad: աղցան
aghcan
Sugar: շաքար
shaqar
Salt: աղ
agh
Orange juice: Նարնջի հյութ
narnji hyoot
Soda: Գազավորված ըմպելիք
gazavorvats empeliq
Coffee: սուրճ
surch
Tea: թեյ
tey
Fish: ձուկ
dzuk
Meat: միս
mis
Chicken: հավ
hav
Pizza: պիցցա
pizza
Eggs: հավկիթներ, ձու
havkitner, dzu
Sandwich: սենդվիչ
sendvich
Ice cream: պաղպաղակ
paghpaghak
Water: ջուր
joor
Food: Սնունդ
Snoond

These samples show how food items can be incorporated into a sentence in Armenian. You will also be able to express your feelings of hunger or thirst.

I'm hungry: Ես քաղցած եմ։
yes qaghtsats em
Are you thirsty?: Դու ծարա՞վ ես։
doo tsarav es?
Do you have a bottle of water?: Դուք մեկ շիշ ջուր ունե՞ք։
dooq mek shish joor ooneq?
Breakfast is ready: Նախաճաշը պատրաստ է։
nakhacashe patrast e
What kind of food do you like?: Ի՞նչ տեսակի կերակուր ես սիրում։
inch tesaki kerakoor es siroom?
I like cheese: Ես պանիր եմ սիրում։
yes panir em siroom

After the food lesson in Armenian, which we hope you enjoyed; now we move the next topic by clicking the "Next" button. You can also choose your own topic from the menu above.

Armenian ClothesPrevious lesson:

Armenian Clothes

Next lesson:

Armenian Fruits

Armenian Fruits and Vegetables