Vocabulary

Phrases

Grammar

Armenian Past

This is a list of verbs in the past tense in Armenian. First let's start with the raw format before conjugating the verbs to the past form. Make sure to compare this table and the one below it.

To see: տեսնել
tesnel
To write: գրել
grel
To love: սիրել
sirel
To give: տալ
tal
To play: խաղալ
khaghal
To read: կարդալ
kardal
To understand: հասկանալ
haskanal
To have: ունենալ
oonenal
To know: իմանալ
imanal
To learn: սովորել
sovorel
To think: մտածել
mtatsel
To work: աշխատել
ashkhatel
To speak: խոսել
khosel
To drive: վարել
varel
To smile: ժպտալ
zhptal
To find: գտնել
gtnel

These samples show how the verbs above are conjugated in the past tense in a sentence which includes all the object pronouns (I, you, she...).

I saw you: Ես տեսա քեզ:
Yes tesa kez.
I wrote with a pen: Ես գրեցի գրիչով:
Yes gretsi grichov.
You loved apples: Դու սիրում էիր խնձոր:
Du siroom eir khndzor.
You gave money: Դու փող տվեցիր:
Du pogh tvetsir
You played tennis: Դու թենիս խաղացիր:
Du tenis khaghatsir.
He read (past) a book: Նա գիրք կարդաց:
Na girq kardats.
He understood me: Նա ինձ հասկացավ:
Na indz haskatsav.
She had a cat: Նա կատու ուներ:
Na katu uner.
She knew my friend: Նա ճանաչում էր իմ ընկերոջը:
Na tchanachum er im y'nkerojy'.
We wanted to learn: Մենք ուզում էինք սովորել:
Menq uzoom einq sovorel.
We thought Spanish is easy: Մենք կարծում էինք, որ իսպաներենը հեշտ է:
Menq kartsoom einq, vor ispanereny' hesht e.
You (plural) worked here: Դուք աշխատում էիք այստեղ:
Duq ashkhatoom eiq aystegh.
You (plural) spoke French: Դուք խոսում էիք ֆրանսերեն:
Duq khosoom eiq franseren.
They drove a car: Նրանք մեքենա վարեցին:
Nranq meqena varetsin.
They smiled: Նրանք ժպտացին:
Nranq zhptatsin.

After the past tense in Armenian, make sure to check the other tenses (present, and future), which we hope you enjoyed. You can also choose your own topic from the menu above.

Armenian Present TensePrevious lesson:

Armenian Present

Next lesson:

Armenian Future

Armenian Future Tense