Vocabulary

Phrases

Grammar

Armenian Adjectives

This is a list of adjectives in Armenian. This can enable you describe different sizes and a variety of qualities such as (easy, difficult...).

Big: մեծ
mets
Small: փոքր
poqr
Long: երկար
yerkar
Short: կարճ
kartch
Tall: բարձրահասակ
bardzrahasak
Thick: հաստ
hast
Thin: բարակ
barak
Wide: լայն
layn

This table provides a list of adjectives of quality shown below. These are some of the most used adjectives in Armenian.

Bad: վատ
vat
Good: լավ
lav
Easy: հեշտ
hesht
Difficult: դժվար
djhvar
Expensive: թանկ, թանկարժեք
tank, tankarjheq
Cheap: ոչ թանկ
voch tank
Fast: արագ
arag
Slow: դանդաղ
dandagh
Old: ծեր
tser
Old: հին
hin
Young: երիտասարդ
eritasard
New: նոր
nor
Heavy: ծանր
tsanr
Light: թեթև
tetev
Empty: դատարկ
datark
Full: լրիվ
lriv
Right: ճիշտ
twisht
Wrong: սխալ
sxal
Strong: հզոր
hzor
Weak: թույլ
tooyl

These samples show how adjectives are used in Armenian. Used in these examples with nouns, prepositions and pronouns.

Is this a new or old book?: Սա նո՞ր թե հին գիրք է:
Sa nor te hin girk e?
Is the test easy or difficult?: Թեստը հե՞շտ է թե դժվար:
Teste hesht e te dzhvar?
Am I right or wrong?: Ես ճի՞շտ եմ թե սխալ:
Yes tchisht em te skhal?
This is very expensive: Սա շատ թանկ է:
Sa shat tank e.
Is he younger or older than you?: Նա քեզնից երիտասա՞րդ է թե մեծ:
Na keznits yeritasard e te mets?
Is she tall?: Նա բարձրահասա՞կ է:
Na bardzrahasak e?

We hope the adjectives lesson in Armenian was enjoyable. Now let's check out the next subject below. You can also choose your own topic from the menu above.

Armenian NumbersPrevious lesson:

Armenian Numbers

Next lesson:

Armenian Adverbs

Armenian Adverbs