Vocabulary

Phrases

Grammar

School in Albanian

This is a list of school related words in Albanian. To help you discuss topics in your classrom with other students. We focused on the main used ones.

Book: libër
Books: libra
Pen: Stilolaps
Dictionary: fjalor
Library: bibliotekë
Desk: tavolinë
Student: student
Teacher: mësues; mësuese
Chair: karrige
Paper: letër
Page: faqe
Pencil: laps
Notebook: Libër shënimesh
Laptop: Laptop
Question: pyetje
Answer: Përgjigje
School: Shkollë
University: Universitet
To write: Për të shkruar
To read: Për të lexuar
To speak: Për të folur
To listen: Për të dëgjuar
To think: Për të menduar
To understand: Për të kuptuar

These are a couple sentences you might need to use in a classroom.

I have a question: Kam një pyetje
What's the name of that book?: Si e ka titullin ai libri?

After the school related words in Albanian. Let's check out the next topic by choosing the lesson below or choose your own topic from the menu above.

Albanian CountriesPrevious lesson:

Albanian Countries

Next lesson:

Albanian House

Albanian House