Vocabulary

Phrases

Grammar

Albanian Past

This is a list of verbs in the past tense in Albanian. First let's start with the raw format before conjugating the verbs to the past form. Make sure to compare this table and the one below it.

To see: Të shikojë
To write: Të shkruajë
To love: Të dashurojë
To give: Të japë
To play: Të luajë
To read: Të lexojë
To understand: Të kuptojë
To have: Të ketë
To know: Të dijë
To learn: Të mësojë
To think: Të mendojë
To work: Të punojë
To speak: Të flasë
To drive: Të ngasë
To smile: Të buzëqeshë
To find: Të gjejë

These samples show how the verbs above are conjugated in the past tense in a sentence which includes all the object pronouns (I, you, she...).

I saw you: Unë të pashë ty
I wrote with a pen: Unë shkrova me një stilolaps
You loved apples: Ti i adhurove mollët
You gave money: Ti dhe para
You played tennis: Ti luajte tenis
He read (past) a book: Ai lexoi një libër
He understood me: Ai më kuptoi mua
She had a cat: Ajo kishte një kapele
She knew my friend: Ajo e njihte shokun tim
We wanted to learn: Ne donim të mësonim
We thought Spanish is easy: Ne menduam se Spanjishtja ishte e lehtë
You (plural) worked here: Ju punuat këtu
You (plural) spoke French: Ju folët Frëngjisht
They drove a car: Ata nganë një makinë
They smiled: Ata buzëqeshën

After the past tense in Albanian, make sure to check the other tenses (present, and future), which we hope you enjoyed. You can also choose your own topic from the menu above.

Albanian Present TensePrevious lesson:

Albanian Present

Next lesson:

Albanian Future

Albanian Future Tense