Vocabulary

Phrases

Grammar

Albanian Numbers

This page is about numbers in Albanian. Including the cardinal (counting) and ordinal (order) numbers. Each of which is used in a different situation.

One: një
Two: dy
Three: tre
Four: katër
Five: pesë
Six: gjashtë
Seven: shtatë
Eight: tetë
Nine: nëntë
Ten: dhjetë
Eleven: njëmbëdhjetë
Twelve: dymbëdhjetë
Thirteen: trembëdhjetë
Fourteen: katërmbëdhjetë
Fifteen: pesëmbëdhjetë
Sixteen: gjashtëmbëdhjetë
Seventeen: shtatëmbëdhjetë
Eighteen: tetëmbëdhjetë
Nineteen: nëntëmbëdhjetë
Twenty: njëzet
Thirty three: Tridhjetë e tre
One hundred: Njëqind
Three hundred and sixty: Treqind e gjashtëdhjetë
One thousand: Njëmijë

Here are some examples in Albanian for the cardinal numbers above.

Two thousand and fourteen: Dymijë e katërmbëdhjetë
One million: Një milion
I'm thirty years old: Jam tridhjetë vjeç
I have 2 sisters and one brother: Kam 2 motra dhe një vëlla

Now we move on to the ordinal numbers, which helps us organize things by order or rank.

First: i / e pari / a
Second: i dyti
Third: i treti
Fourth: i katërti
Fifth: i pesti
Sixth: i gjashti
Seventh: i shtati
Eighth: u teti
Ninth: i nënti
Tenth: i dhjeti
Eleventh: i njëmbëdhjeti
Twelfth: i dymbëdhjeti
Thirteenth: i trembëdhjeti
Fourteenth: i katërmbëdhjeti
Fifteenth: i pesëmbëdhjeti
Sixteenth: i gjashtëmbëdhjeti
Seventeenth: i shtatëmbëdhjeti
Eighteenth: i tetëmbëdhjeti
Nineteenth: i nëntëmbdhjeti
Twentieth: i njëzeti

And here are a couple sentences related to the ordinal numbers above.

English is my first language: Anglishtja është gjuha ime e parë
Her second language is Spanish: Gjuha e saj e dytë është Spanjishtja
Once: njëherë
Twice: dy herë

After this lesson about the numbers in Albanian, which included cardinal and ordinal numbers, now we move on to the next subject below. You can also choose your own topic from the menu above.

Albanian PhrasesPrevious lesson:

Albanian Phrases

Next lesson:

Albanian Adjectives

Albanian Adjectives