Vocabulary

Phrases

Grammar

Albanian Present

This is a list of verbs in the present tense in Albanian. First let's start with the raw format before conjugating the verbs to the present form. Make sure to compare this table and the one below it.

To see: Të shikojë
To write: Të shkruajë
To love: Të dashurojë
To give: Të japë
To play: Të luajë
To read: Të lexojë
To understand: Të kuptojë
To have: Të ketë
To know: Të dijë
To learn: Të mësojë
To think: Të mendojë
To work: Të punojë
To speak: Të flasë
To drive: Të ngasë
To smile: Të buzëqeshë
To find: Të gjejë

These samples show how the verbs above are conjugated in the present tense in a sentence which includes all the object pronouns (I, you, she...).

I see you: Unë të shoh ty
I write with a pen: Unë shkruaj me një stilolaps
You love apples: Ti i adhuron mollët
You give money: Ti jep para
You play tennis: Ti luan tenis
He reads a book: Ai lexon një libër
He understands me: Ai më kupton mua
She has a cat: Ajo ka një mace
She knows my friend: Ajo e njeh shokun tim
We want to learn: Ne duam të mësojmë
We think Spanish is easy: Ne mendojmë që Spanjishtja është e lehtë
You (plural) work here: Ju punoni këtu
You (plural) speak French: Ju flisni Frëngjisht
They drive a car: Ata ngasin një makinë
They smile: Ata buzëqeshin

After the present tense in Albanian, make sure to check the other tenses (past, and future), which we hope you enjoyed. You can also choose your own topic from the menu above.

Albanian VerbsPrevious lesson:

Albanian Verbs

Next lesson:

Albanian Past

Albanian Past Tense