Vocabulary

Phrases

Grammar

Albanian Future

This is a list of verbs in the future tense in Albanian. First let's start with the raw format before conjugating the verbs to the future form. Make sure to compare this table and the one below it.

To see: Të shikojë
To write: Të shkruajë
To love: Të dashurojë
To give: Të japë
To play: Të luajë
To read: Të lexojë
To understand: Të kuptojë
To have: Të ketë
To know: Të dijë
To learn: Të mësojë
To think: Të mendojë
To work: Të punojë
To speak: Të flasë
To drive: Të ngasë
To smile: Të buzëqeshë
To find: Të gjejë

These samples show how the verbs above are conjugated in the future tense in a sentence which includes all the object pronouns (I, you, she...).

I will see you: Unë do të të shikoj ty
I will write with a pen: Unë do të shkruaj me një stilolaps
You will love apples: Ti do ti adhurosh mollët
You will give money: Ti do të japësh para
You will play tennis: Ti do të luash tenis
He will read a book: Ai do të lexojë një libër
He will understand me: Ai do të më kuptojë
She will have a cat: Ajo do të ketë një mace
She will know you: Ajo do të të njohë ty
We will want to see you: Ne do të duam të të shohim ty
We will think about you: Ne do të mendojmë për ty
You (plural) will work here: Ju do të punoni këtu
You (plural) will speak French: ju do të flisni Frëngjisht
They will drive a car: Ata do të ngasin një makinë
They will smile: Ata do të buzëqeshin

After the future tense in Albanian, make sure to check the other tenses (future, and past), which we hope you enjoyed. You can also choose your own topic from the menu above.

Albanian Past TensePrevious lesson:

Albanian Past

Next lesson:

Albanian Prepositions

Albanian Prepositions