Vocabulary

Phrases

Grammar

Albanian Adjectives

This is a list of adjectives in Albanian. This can enable you describe different sizes and a variety of qualities such as (easy, difficult...).

Big: i madh (masc); e madhe (fem)
Small: i / e vogël
Long: i / e gjatë
Short: i / e shkurtër
Tall: i / e lartë
Thick: i / e trashë
Thin: i / e hollë
Wide: i / e gjërë

This table provides a list of adjectives of quality shown below. These are some of the most used adjectives in Albanian.

Bad: e keqe (fem); i keq (masc.)
Good: i / e mirë
Easy: i / e lehtë
Difficult: i / e vështirë
Expensive: i / e shtrenjtë
Cheap: i / e lirë
Fast: i / e shpejtë
Slow: e ngadalshme (fem.)
Old: i / e moshuar
Old: i / e re
Young: e re (fem.)
New: i / e re
Heavy: i / e rëndë
Light: i / e lehtë
Empty: bosh
Full: i / e plotë
Right: korrekt (masc.); korrekte (fem.)
Wrong: i / e gabuar
Strong: i fuqishëm; e fuqishme
Weak: i / e dobët

These samples show how adjectives are used in Albanian. Used in these examples with nouns, prepositions and pronouns.

Is this a new or old book?: A është ky një libër i ri apo i vjetër?
Is the test easy or difficult?: A eështë tesi i lehtë apo i vështirë?
Am I right or wrong?: Kam të drejtë apo gabim?
This is very expensive: Kjo është shumë e shtrenjtë
Is he younger or older than you?: A është ai më i ri apo më i vjetër se ti?
Is she tall?: A është ajo e gjatë?

We hope the adjectives lesson in Albanian was enjoyable. Now let's check out the next subject below. You can also choose your own topic from the menu above.

Albanian NumbersPrevious lesson:

Albanian Numbers

Next lesson:

Albanian Adverbs

Albanian Adverbs