Vocabulary

Phrases

Grammar

Yoruba Greetings

This is a list of greetings in Yoruba. Helpful when trying to check how others are doing or feeling during different times of the day.

Hi!: Báwo!
Good morning!: [Ẹ / O] káárọ̀!
Good afternoon!: [Ẹ / O] káàsán!
Good evening!: [Ẹ / O] kú ìrọ̀lẹ́!, [Ẹ / O] kú alẹ́!
Welcome!: [Ẹ / O] kú àbọ̀!
How are you? (friendly): Báwo ni?
How are you? (polite): Ṣé dáadáa ni?
What's up? (colloquial) : Kí ló nṣẹlẹ̀?
I'm fine, thank you!: Mo wà dáadáa, [ẹ / o] ṣeun!
And you? (friendly): [Ìwọ / Ẹ̀yin] náa nkọ́?
And you? (polite): [Ìwọ / Ẹ̀yin] náa nkọ́?
Good: Dára
Bad: Kò dára
Happy: Inú rẹ̀ dùn
Sad: Inú rẹ́ bàjẹ́
Thank you!: [Ẹ / O] ṣe[un]!
Thank you very much!: [Ẹ / O] ṣe púpọ̀!
You're welcome!: [Ẹ / O] káàbọ̀!
Have a nice day!: Ó dàbọ̀!
Good night!: Ó dàárọ̀!
See you later!: Ó dìgbà kan ná!
Have a good trip!: Ọkọ̀ á rèfó!
It was nice talking to you!: Ìjíròrò mi pẹ̀lú rẹ / yín ládùn

The above greetings in Yoruba are essential to daily conversations. You are very likely to use at least one of them in any given day. Check out the next topic below or choose your own subject from the menu above.

Learn YorubaPrevious lesson:

Learn Yoruba

Next lesson:

Yoruba Colors

Yoruba Colors