Vocabulary

Phrases

Grammar

Yoruba Adjectives

This is a list of adjectives in Yoruba. This can enable you describe different sizes and a variety of qualities such as (easy, difficult...).

Big: Nlá
Small: Kékeré
Long: Gígùn
Short: Kúkúrú
Tall: Gíga
Thick: Nípọn
Thin: Tín ín rín
Wide: Fífẹ̀ / Gbígbòòrò

This table provides a list of adjectives of quality shown below. These are some of the most used adjectives in Yoruba.

Bad: Kò dára
Good: Dára
Easy: Rọrùn
Difficult: Nira / Ṣòro / Le
Expensive: Wọ́n
Cheap: Dínwó
Fast: Yára
Slow: Jẹ́jẹ́ / Falẹ̀
Old: Darúgbó
Old: Gbó / Ti àtijọ́
Young: Jẹ́ ọ̀dọ́
New: Tuntun
Heavy: Wúwo
Light: Fúyẹ́
Empty: Ṣófo
Full: Kún
Right: Tọ̀nà / Tọ́nà / Bójúmu
Wrong: Kò tọ̀nà / Kò tọ́nà / Kò bójúmu
Strong: Lókun
Weak: Láìlókun

These samples show how adjectives are used in Yoruba. Used in these examples with nouns, prepositions and pronouns.

Is this a new or old book?: Ṣé ìwé tuntun nìyí àbí ti àtijọ́?
Is the test easy or difficult?: Ṣé ìdánwò náà le àbí ó rọrùn?
Am I right or wrong?: Ṣé mo tọ̀nà àbí mi ò tọ̀nà?
This is very expensive: Èyí / Eléyìí ti wọ́n jù
Is he younger or older than you?: Ṣé ó dàgbà jù ọ́ àbí o dàgbà jù ú lọ?
Is she tall?: Ṣé ó ga?

We hope the adjectives lesson in Yoruba was enjoyable. Now let's check out the next subject below. You can also choose your own topic from the menu above.

Yoruba NumbersPrevious lesson:

Yoruba Numbers

Next lesson:

Yoruba Adverbs

Yoruba Adverbs