Vocabulary

Phrases

Grammar

Yoruba Travel

This is a list of travel in Yoruba. It will come in handy when landing at the airport or answering tourism and business questions.

Airplane: oko baalu
Airport: papa baalu
Bus: oko ero
Bus station: ilé ìwọ́kọ̀ bọ́ọsì
Car: oko-ayokele
Flight: Ìgbérasọ
For business: Fún ìdókòwò
For pleasure: Fún fàájì / ìgbafẹ́
Hotel: Ilé ìtura
Luggage: ẹ́ru
Parking: Dídúró
Passport: iwe ifuni-laaye
Reservation: ifipamo
Taxi: oko aje-igboro
Ticket: iwe afiwole
Tourism: Ìrìnàjo afẹ́
Train: oko oju irin
Train station: Ìbùdó ọkọ̀ ojú irin
To travel: Láti lọ ìrìnàjò
Help Desk: Ojúkò Ìrànlọ́wọ́

Now we will use the Yoruba words above in different sentences related to tourism and travel.

Do you accept credit cards?: Ṣe ẹ ngba kẹdirit kadi?
How much will it cost?: Eélòó ni yóò náni?
I have a reservation: Mo ti gbà ààyè sílẹ̀
I'd like to rent a car: Mó fẹ́ láti yá ọkọ̀
I'm here on business/ on vacation.: Iṣẹ́ ló gbé mi débí / lẹ́nu ìsinmi.
Is this seat taken?: Ṣé ẹnìkan ti gbà ìjókòó yìí?

After the travel lesson in Yoruba, which we hope you enjoyed, now we move on to the next topic by clicking the "Next" button. You can also choose your own topic from the menu above.

Yoruba RestaurantPrevious lesson:

Yoruba Restaurant

Next lesson:

Yoruba Survival

Yoruba Survival