Vocabulary

Phrases

Grammar

Azeri Mistakes

This is a list of mistakes in Azeri. Helpful when trying to learn a new word. Also useful when there is a misunderstanding or confusion.

My French is bad: Mənim fransizcam pis dir
I need to practice my French: Mən fransizcami məşq etməliyəm
Don't worry!: Darılma!
Excuse me? : Üzr istəyirəm, anlamadım
Sorry: Bağışla(yın) / Üzr istəyirəm
No problem!: Problem deyil!
Can you repeat?: Təkrarlaya bilərsən / bilərsiniz?
Can you speak slowly?: Sən / Siz yavaş-yavaş danışa bilərsən / bilərsiniz?
Write it down please!: Zəhmət olmazsa, yazın / qeyd edin!
I don't understand!: Başa düşmürəm! / Anlamıram!
Did you understand what I said?: Dediyimi anladın(ız) / başa düşdün(üz)?
What is this?: Bu nədir?
I don't know!: Bilmirəm!
What's that called in French?: Fransız dilində buna nə deyirlər?
What does that word mean in English?: Bu söz İngilis dilində nə deməkdir?
How do you say "OK" in French?: Fransız dilində "ok" sözünü necə deyirsiniz?
Is that right?: O doğrudur?
Is that wrong?: O yanlışdir?
What should I say?: Mən nə deməliyem?
What?: Nə?

These are some words from the above sentences that you might also need to use by themselves.

Mistake: Xata , Səhv
To speak: Danişmaq
Slowly: yavaş, ximir-ximir, tələsmədən
Quickly: tez, tələsik

Hopefully the expressions for mistakes in Azeri can help you clear some misunderstanding and allow you to ask questions. Check out the next topic below or choose your own subject from the menu above.

Azeri AnimalsPrevious lesson:

Azeri Animals

Next lesson:

Azeri Shopping

Azeri Shopping