Vocabulary

Phrases

Grammar

Azeri Future

This is a list of verbs in the future tense in Azeri. First let's start with the raw format before conjugating the verbs to the future form. Make sure to compare this table and the one below it.

To see: görmək
To write: yazmaq
To love: sevmək
To give: vermək
To play: oynamaq
To read: oxumaq
To understand: başa düşmək
To have: malik olmaq
To know: bilmək
To learn: öyrənmək
To think: fikirləşmək
To work: işləmək
To speak: danışmaq
To drive: sürmək
To smile: gülümsəmək
To find: tapmaq

These samples show how the verbs above are conjugated in the future tense in a sentence which includes all the object pronouns (I, you, she...).

I will see you: Mən səni görəcəyəm
I will write with a pen: Mən qələm ilə yazacağam
You will love apples: Sən almaları xoşlayacaqsan
You will give money: Sən pul verəcəksən
You will play tennis: Sən tennis oynayacaqsan
He will read a book: O, kitab oxuyacaq
He will understand me: O, məni anlayacaq / başa düşəcək
She will have a cat: O, pişiyə sahib olacaq
She will know you: O, səni tanıyacaq
We will want to see you: Biz səni görmək istəyəcəyik
We will think about you: Biz sənin haqqında düşünəcəyik
You (plural) will work here: Siz burada işləyəcəksiniz
You (plural) will speak French: Siz fransızca danışacaqsınız
They will drive a car: Onlar maşın sürəcəklər
They will smile: Onlar gülümsəyəcəklər

After the future tense in Azeri, make sure to check the other tenses (future, and past), which we hope you enjoyed. You can also choose your own topic from the menu above.

Azeri Past TensePrevious lesson:

Azeri Past

Next lesson:

Azeri Prepositions

Azeri Prepositions