Vocabulary

Phrases

Grammar

Azeri Imperative

Here are examples for the imperative in Azeri. This includes expressions of making requests, giving orders or simply asking someone to do something.

Go!: Get / Gedin!
Stop!: Dayan(ın)! / Dur(un)!
Don't Go!: Getmə(yin)!
Stay!: Qal(ın)!
Leave!: Çıx get! / Çıxın gedin!
Come here!: Buraya gəl(in)!
Go there!: Oraya get (gedin)!
Enter (the room)!: İçəri gir(in)!
Speak!: Danış(ın)!
Be quiet!: Səssiz / sakit ol(un)!
Turn right: Sağa dön(ün)
Turn left: Sola dön(ün)
Go straight: Düz get (gedin)
Wait!: Gözlə(yin)!
Let's go!: Gedək!
Be careful!: Ehtiyatlı / Diqqətli ol(un)!
Sit down!: Otur(un)! / Əyləş(in)!
Let me show you!: Gəl / Qoy sənə / sizə göstərim!
Listen!: Qulaq as(ın)! / Dinlə(yin)!
Write it down!: Bunu yaz(ın) / qeyd et (edin)!

Now that you have explored the imperative in Azeri, let's move on to the next subject below. Or simply choose your own topic from the menu above.

Azeri NegationPrevious lesson:

Azeri Negation

Next lesson:

Azeri Comparative

Azeri Comparative